2022
AURREKONTU
OROKORRAK
PRESUPUESTOS
GENERALES
ALEA / TOMO
4
Sailaren araberako sailkapen ekonomikoa
Clasificación Económica por Departamento
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
IBRDKpagebreakIBRDK
IBRDKpagebreakIBRDK
IBRDKpagebreakIBRDK
 
1. GASTUAK
1. ESTADO DE GASTOS
IBRDKpagebreakIBRDK
 
1.1. Laburpen orokorra gastu programen arabera
1.1. Resumen General por Programa de Gastos
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Laburpen Orokorra Programaka
Resumen General por Programas
GASTUAK / GASTOS
Programak / Programas
Aurrekontua
Presupuesto
% Aurrek. Guztira
% Ppto. Total
Guztira / Total
2.785.366.956,00
100,00
011200FINANTZA KUDEAKETA
GESTIÓN FINANCIERA
75.478.960,002,71
136100ZERBITZUA LURRALDEAN HEDATZEA
DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERRITORIO
3.470.000,000,12
136101ARABAKO SPIZ KUDEATZEKO ARAUKETA
REGULACIÓN DE GESTIÓN DEL SPEI DE ÁLAVA
15.041.689,000,54
151600LURRALDE INFORMAZIOA ETA HIRIGINTZAREN SUSTAPENA
INFORMACIÓN TERRITORIAL Y FOMENTO ACCIÓN URBANÍST.
1.161.708,000,04
170600INGURUMEN ETA HIRIGINTZA ZUZENDARITZA
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
3.689.249,000,13
172400BASOEN ARAUTZE, ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA
REGULACIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL
3.359.918,000,12
172600NATURAGUNEA ETA BIODIBERTSITATEA
ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD
2.700.285,000,10
172601HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA
GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS
7.299.125,000,26
179400EHIZA ETA ARRAIN JARDUERAK ARAUTZE ETA KUDEAKETA
ORDENACIÓN Y GESTIÓN CINEGÉTICA
516.670,000,02
221300GIZARTE-EKINTZA PERTSONALAREN GASTUAK
GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL
3.800.324,000,14
230800GIZARTE GAIETAKO ZERBITZU OROKORRA
SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN SERVICIOS SOCIALES
544.153,000,02
230801ADMINISTRAZIO OROKORRA BERRIKUNTZA ZUZENDARITZA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
103.470,000,00
231800GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN SERVICIOS SOCIALES
192.783.230,006,92
232020BERDINTASUN. ETA GIZA ESKUBIDEEN ZUZEN.
DIRECCIÓN DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS
598.587,000,02
232021BERDINTASUNA
IGUALDAD
1.261.016,000,05
232022GARAPENERAKO LANKIDETZA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
1.393.940,000,05
232023KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA
CONVIVENCIA INTERCULTURAL
424.500,000,02
232024GIZA ESKUBIDEAK ETA MEMORIA HISTORIKOA
DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA
319.770,000,01
232700GAZTERIA
JUVENTUD
5.080.692,000,18
241300ENPLEGUAREN SUSTAPENA
FOMENTO DE EMPLEO
2.325.259,000,08
330700KULTURA ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE CULTURA
6.546.018,000,24
332700AGIRITEGIAK
ARCHIVOS
128.000,000,00
332701KULTURA ETXEA
CASA DE LA CULTURA
324.300,000,01
333700MUSEOAK
MUSEOS
2.870.165,000,10
334020LURRALDEAREN KULTURA-SUSTAPENA
FOMENTO VALORES DEL TERRITORIO
232.000,000,01
334700KULTURA EKINTZA
ACCIÓN CULTURAL
2.073.500,000,07
334701KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA
PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA
136.500,000,00
335020EUSKERA ZUZEN. ETA GOBERNU IREKIA
DIRECCIÓN DE EUSKERA Y GOBIERNO ABIERTO
652.155,000,02
335021EUSKARAREN SUSTAPENA
FOMENTO DEL EUSKERA
1.149.070,000,04
336700ARKEOLOGIKOA, PALEONTOLOGIKOA ETA MEGALITIKOA
ARQUEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO Y MEGALÍTICO
444.842,000,02
336701ZAHARBERRIKUNTZA
RESTAURACIÓN
300.824,000,01
336702HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA
PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO
2.698.636,000,10
340700KIROL ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE DEPORTE
497.205,000,02
341700KIROLARI LAGUNTZEA ETA SUSTAPENA
APOYO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
2.478.228,000,09
410400NEKAZARITZA ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
9.681.653,000,35
414100LANDA ONGIZATEA HOBETZEA
MEJORA DEL BIENESTAR RURAL
589.000,000,02
414400SUSTAPENA, NEKAZARITZA POLITIKAK ETA LANDA GARAPEN
FOMENTO, POLÍTICAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL
6.999.465,000,25
419400SEKTOREAREKIN LANKIDETZA
COLABORACIÓN CON EL SECTOR
651.500,000,02
419401MAHASTIZAINTZA, ENOLOGIA ETA ARDOGINTZA
VITICULTURA, ENOLOGÍA Y PRODUCCIÓN DE VINO
1.401.000,000,05
419402ABELTZAINTZA
GANADERÍA
2.312.692,000,08
430300ENPLEGUA, MERKAT. ETA TURISMO SUST. ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
1.181.440,000,04
431300MERKATARITZA
COMERCIO
734.863,000,03
432020LURRALDEAREN TURISMO-SUSTAPENA
PROMOCIÓN IMAGEN DEL TERRITORIO
2.367.175,000,08
432300TURISMOA
TURISMO
1.610.909,000,06
433150EKON. GARAP. ETA BERRIK. ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN
636.395,000,02
433151EKONOMIA GARAPENA ETA BERRIKUNTZA.ZUZEND.ZERB.KOM.
SERV. COMUN. DIRECC. DESARR. ECONÓM. E INNOVACIÓN
224.460,000,01
433152LEHIAKORTASUNAREN HOBEKUNTZA
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
5.696.080,000,20
433153LOGIST.,IND.,TEKN. ETA ZERBITZU AZPIEG.
INFRAESTRUC. LOGÍSTICAS, INDUST.,TECN. Y SERVICIOS
2.958.878,000,11
439020AIARALDE INBERTSIO-PLANA
PLAN INVERSIONES AIARALDEA
2.040.656,000,07
439300ARTISAUTZA
ARTESANÍA
84.020,000,00
440500MUGIKORTASUN ETA GARRAIOA ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
1.166.096,000,04
441020MOBILITY LAB
MOBILITY LAB
261.300,000,01
441100GARRAIOAREN SUSTAPENA LURRALDEAN
PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE EN EL TERRITORIO
200.000,000,01
441500MUGIKORTASUN ETA GARRAIOA
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
6.188.881,000,22
442500MUGIKORTASUN-HITZARMENAK
CONVENIOS MOVILIDAD
2.924.092,000,10
450500BIDE AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
5.333.082,000,19
452400UREZTATZEKO AZPIEGITURAK
REGADÍOS
2.757.830,000,10
452600URAREN ZIKLO OSOA
CICLO INTEGRAL DEL AGUA
4.846.097,000,17
453500BIDE AZPIEGITURA
INFRAESTRUCTURA VIARIA
30.535.567,001,10
453501DESJABETZEAK
EXPROPIACIONES
1.414.166,000,05
456600INGURUMEN IRAUNKORTASUNA ETA KLIMA ALDAKETA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
4.259.465,000,15
459100TOKI ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZA PROGRAMAK
PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES
21.604.964,000,78
459101AISIALDIRAKO TOKIKO PARKEAK
PARQUES LOCALES DE ESPARCIMIENTO
416.000,000,01
459102 ALH-AREN HIRIBURUTZA
CAPITALIDAD DEL T.H.A.
2.500.000,000,09
459400NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
2.275.000,000,08
463020BERRIKUNTZA-ZENTRO IREKIA
CENTRO DE INNOVACIÓN ABIERTA
500.000,000,02
491100TOKI-ERAKUNDEAK INFORMATIZATZEA
INFORMATIZACIÓN DE ENTIDADES LOCALES
2.230.800,000,08
911001BILTZAR NAGUSIAK
JUNTAS GENERALES
6.776.630,000,24
912020DIPUTATU NAGUSIAREN ZERBITZU OROKORRA
SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENERAL
959.288,000,03
912100LUR. OREK. SAILEKO ZERBITZU OROKORRAK
SERVICIOS GENERALES EQUILIBRIO TERRITORIAL
168.943,000,01
912150SAILEKO ZERBITZU OROKORRA
SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO
174.043,000,01
912200OGASUN, FINANTZAK ETA AURREK. ZERBITZU OROKORRAK
SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.
171.406,000,01
912300GOI-KARGUDUNEN ETA BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAIN
RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL
173.464,000,01
912400SAILEKO ZERBITZU OROKORRA
SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO
168.604,000,01
912500BIDE AZP. ETA MUG. SAILEKO ZERBITZU OROKORRA
SERV. GRAL. DPTO. INFRAEST. VIARIAS Y MOVILIDAD
170.080,000,01
912600INGUR. ETA HIRIG. ZERBITZU OROKORRAK
SERVICIOS GENERALES MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
170.380,000,01
912700KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERBITZU OROKORRAK
SERVICIOS GENERALES DPTO. CULTURA Y DEPORTES
170.880,000,01
912800GIZARTE POLITIKOAK ADMINISTRAZIO OROKORRA
ADMINISTRACIÓN GENERAL POLÍTICAS SOCIALES
172.147,000,01
920021DIPUTATU NAGUSIAREN KABINETEA ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL
11.724.466,000,42
920022KOMUNIKAZIO EKINTZAK
ACCIONES DE COMUNICACIÓN
1.229.000,000,04
920023GOBERNU IREKIA
GOBIERNO ABIERTO
168.240,000,01
920101LURRALDE OREKAREN ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE EQUILIBRIO TERRITORIAL
2.005.897,000,07
920150DEMOGRAFIA ERRONKA
RETO DEMOGRÁFICO
1.681.074,000,06
920300ORDAINSARI PERTSONALAK
RETRIBUCIONES PERSONAL
6.802.602,000,24
920301FUNTZIO PUBLIKOA GASTU OROKORRAK
GASTOS GENERALES FUNCIÓN PÚBLICA
964.690,000,03
920305ZERBITZU OROKORRAK
SERVICIOS GENERALES
37.327.907,001,34
922100TE-ENTZAKO LAGUNTZA JURIDIKO ETA EKONOMIKOA
SOPORTE JURÍDICO Y ECONÓMICO EELL
511.071,000,02
929990KREDITU GLOBALA
CRÉDITO GLOBAL
53.000,000,00
931200FINANTZA ETA AURREKONTUAK
FINANZAS Y PRESUPUESTOS
5.777.735,000,21
931201EUROPAKO FUNTSAK
FONDOS EUROPEOS
65.000,000,00
931202FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
3.495.040,000,13
932200ZERGA ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
1.032.000,000,04
932201IRUZURRAREN AURKAKO PREBENTZIOA ETA BORROKA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
4.879.591,000,18
932202OGASUN ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN DE HACIENDA
15.625.461,000,56
932203ERAKUNDE JURIDIKOA
ORGANISMO JURÍDICO
591.784,000,02
932204KATASTROA
CATASTRO
1.813.940,000,07
933200ONDAREAREN KUDEAKETA
GESTIÓN DEL PATRIMONIO
2.584.354,000,09
941200ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE
COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV
1.783.595.085,0064,03
942100TEFF
FOFEL
252.237.798,009,06
942101ITUNDU GABEKO ZERGAK
TRIBUTOS NO CONCERTADOS
380.000,000,01
942102TOKIKO ERAKUNDEEN FINANTZAKETA HOBETZEA
MEJORA FINANCIACIÓN ENTIDADES LOCALES
369.000,000,01
944200ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA
COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO
170.708.842,006,13
IBRDKpagebreakIBRDK
 
1.2. Gastuen sailkapena
1.2. Clasificación de Gastos
IBRDKpagebreakIBRDK
IBRDKpagebreakIBRDK
01 Biltzar Nagusiak
01 Juntas Generales
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
01
Biltzar Nagusiak / Juntas Generales
Programa / Programa
911001
BILTZAR NAGUSIAK / JUNTAS GENERALES
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
01000.G/911001/46100001Biltzar Nagusien aurrekontu zuzkidura
Dotación Presupuestaria Juntas Generales
6.776.630,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA6.776.630,00
 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO6.776.630,00
IBRDKpagebreakIBRDK
02 Diputatu Nagusia
02 Diputado General
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
02
Diputatu Nagusia / Diputado General
Programa / Programa
232020
BERDINTASUN. ETA GIZA ESKUBIDEEN ZUZEN. / DIRECCIÓN DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
02500.G/232020/10100022Zuzendaritzako langileen ordainsariak
Retribuciones Personal Directivo
87.254,00
02500.G/232020/12000022Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak
Retribuciones Puesto Funcionarios
167.955,00
02500.G/232020/12100022Funtzionarioen Lanpostu Mailako Osagarri
Complemento de Destino Funcionarios
57.594,00
02500.G/232020/12101022Funtzionarioen Osagarri Berezia
Complemento Específico Funcionarios
170.416,00
02500.G/232020/16000023Gizarte Segurantza
Seguridad Social
115.368,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA598.587,00
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
02
Diputatu Nagusia / Diputado General
Programa / Programa
232021
BERDINTASUNA / IGUALDAD
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
02501.G/232021/22602029Sentsibilizazioko ekintzak
Acciones de Sensibilización
30.000,00
02501.G/232021/22706029Genero ikuspegia duen memoria historikoa
Memoria Histórica con Enfoque de Género
26.000,00
02501.G/232021/22799023Berdintasunerako V. Plana Ezartzea
Implementación V Plan de Igualdad
120.000,00
02501.G/232021/22799029Laia eskola
Laia Eskola
84.700,00
02501.G/232021/22799031Genero indarkeriaren aurkako programa
Programa contra la Violencia de Género
60.000,00
02501.G/232021/22799032Mainstreaming estrategia Arabako Lurralde Historikoa. AKK
Estrategia Mainstreaming Territorio Histórico de Álava. CCA
19.450,00
02501.G/232021/22799033Berd. IV. Plana eb. eta V. Plana. AKK
Evaluación IV y Elaboración V Plan. CCA
14.520,00
02501.G/232021/22799034Sexu  eta genero aniztasuna
Diversidad Sexual y de Género
10.000,00
02501.G/232021/22799035Mainstreaming estrategia Arabako Lurralde Historikoa
Estrategia Mainstreaming Territorio Histórico de Álava
25.550,00
02501.G/232021/45100020Emakunde: Beldur Barik
Emakunde: Beldur Barik
12.000,00
02501.G/232021/46290021Berdintasunerako Ekintza Publikoak Sustatzea
Fomento Acciones Públicas Igualdad
170.000,00
02501.G/232021/46290022Genero Indarkeriaren Kontrako Ituna
Pacto contra Violencia de Género
431.796,00
02501.G/232021/48100022Berdintasunerako Ekintza Pribatuak Sustatzea
Fomento Acciones Privadas Igualdad
200.000,00
02501.G/232021/48100028Clara Campoamor elkartea: Jarduerak
Asociación Clara Campoamor: Actividades
14.000,00
02501.G/232021/48100032Baserritar Inguruko Emakumeen Sarea: Jarduerak
Red de Mujeres del Medio Rural: Actividades
15.000,00
02501.G/232021/48100036Deustuko Unibertsitatea: Inspira
Universidad de Deusto: Inspira
13.000,00
02501.G/232021/48100058Gure Zoroak:  Landa eremuko emakumea eta belaunaldien txandakatzea
Gure Zoroak: Mujer Rural y Relevo Generacional
15.000,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA1.261.016,00
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
02
Diputatu Nagusia / Diputado General
Programa / Programa
232022
GARAPENERAKO LANKIDETZA / COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
02501.G/232022/22699020Euskal Fondoko Kuota
Cuota Euskal Fondoa
11.240,00
02501.G/232022/22799021Aldundiaren lankidetza politika ezartzea
Implementación Política Foral Cooperación
45.000,00
02501.G/232022/22799024Kanpoko lanak eta zerbitzuak
Trabajos y Servicios Exteriores
25.000,00
02501.G/232022/45390022Euskal Herriko Unibertsitatea: Lankidetza
Universidad del País Vasco: Cooperación
15.000,00
02501.G/232022/48100023Lankidetza laguntzetako elkartasun funtsak, AKK
Fondos Solidaridad, Ayudas Cooperación, CCA
          Etorkizuneko ekitaldietarako zuzkidurak / Dotaciones Ejercicios Futuros
               2023     473.412,00
468.230,00
02501.G/232022/48100029Deialdia: Unean Uneko Proiektuak
Convocatoria Proyectos Puntuales
60.000,00
02501.G/232022/48100033Deialdia: Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzako Proiektuak
Convocatoria de Proyectos de Educación para la Transformación Social
145.000,00
02501.G/232022/48100037Larrialdietarako Arabako Funtsa: jarduerak
Fondo Alavés de Emergencia: Actividades
150.000,00
02501.G/232022/48100040Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoaren Lagunak (SEAD) Elkartea: Jarduerak
Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática de Álava (RASD): Actividades
39.200,00
02501.G/232022/48100041Txernobilgo ezbehar nuklearrak kalte egindako ume bielorusiarrei laguntza emateko eta harrera egiteko Sagrada Familia el
Asociación de Ayuda y Acogimiento de Niños/as Bielorrusos Afectados por Chernobyl Sagrada Familia: Actividades
20.000,00
02501.G/232022/48100042Euskadiko GGKEen Koordinakundea: Jarduerak
Coordinadora de ONGD Euskadi: Actividades
30.000,00
02501.G/232022/48100043Afanis - Saharako Haurrak Hartzen dituzten Familien Elkartea: Jarduerak
Afanis Asociación de Familias de Acogida de Niños Saharauis: Actividades
20.000,00
02501.G/232022/48100045Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoaren Lagunak (RASD) elkartea: giza eskubideak eta gazteak
Asociación de Amigas y Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática: Derechos Humanos y Juventud
43.500,00
02501.G/232022/48100046Euskal Fondoa: Jarduerak
Euskal Fondoa: Actividades
20.000,00
02501.G/232022/48100048Manuel Iradier Elkarte Afrikanista
Asociación Africanista Manuel Iradier
25.000,00
02501.G/232022/48100049Euskal Fondoa: ahalduntzea
Euskal Fondoa: Empoderamiento
35.000,00
02501.G/232022/49000020Karitateko Karmeldarrak - Togo
Carmelitas de la Caridad en Togo
50.000,00
02501.G/232022/49000022Sustraiak Habitat Design
Sustraiak Habitat Design
50.000,00
02501.G/232022/78100021Lankidetza laguntzetako elkartasun funtsak, AKK
Fondos Solidaridad, Ayudas Cooperación, CCA
          Etorkizuneko ekitaldietarako zuzkidurak / Dotaciones Ejercicios Futuros
               2023     25.088,00
30.270,00
02501.G/232022/78100022Deialdia: Unean uneko Proiektuak
Convocatoria Proyectos Puntuales
40.000,00
02501.G/232022/78100023Euskal Fondoa: Inbertsio-jarduerak
Euskal Fondoa: Actividades de Inversión
30.000,00
02501.G/232022/78100024Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoaren Lagunak (RASD) elkartea: giza eskubideak eta gazteak. eraikuntza
Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática: Derechos Humanos y Juventud. Construcción
16.500,00
02501.G/232022/78100025Manuel Iradier Elkarte Afikanista
Asociación Africanista Manuel Iradier
25.000,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA1.393.940,00
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
02
Diputatu Nagusia / Diputado General
Programa / Programa
232023
KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA / CONVIVENCIA INTERCULTURAL
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
02501.G/232023/22699022Zurrumurruen Aurkako Sarea / Zas Sarea
Red Vasca Antirumores / Red Zas
10.000,00
02501.G/232023/22799022Zurrumurruen Kontrako Landa Sarea
Red Rural Agentes Antirrumores
90.000,00
02501.G/232023/22799025Sentsibilizazio Ekintzak
Acciones de Sensibilización
30.000,00
02501.G/232023/22799027Kanpoko Lanak eta Zerbitzuak
Trabajos y Servicios Exteriores
12.000,00
02501.G/232023/22799030Herritarrak, Immigrazioa
Ámbito de la Ciudadanía, Inmigración
115.000,00
02501.G/232023/45390021Euskal Herriko Unibertsitatea: Elkarbizitza
Universidad del País Vasco: Convivencia
20.000,00
02501.G/232023/48100024Kulturartekotasun Ekintza Pribatuen Sustapena
Fomento Acciones Privadas Interculturalidad
140.000,00
02501.G/232023/48100052Harresiak Apurtuz
Harresiak Apurtuz
7.500,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA424.500,00
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
02
Diputatu Nagusia / Diputado General
Programa / Programa
334020
LURRALDEAREN KULTURA-SUSTAPENA / FOMENTO VALORES DEL TERRITORIO
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
02100.G/334020/45390020EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa: Nazioarteko Zuzenbideari buruzko ikastaroak
Fundación Cursos de Verano de la UPV: Cursos de Derecho Internacional
12.000,00
02100.G/334020/48100047Eusko Ikaskuntza: Jarduerak
Eusko Ikaskuntza: Actividades
70.000,00
02100.G/334020/76290020Gasteizko Udala: Principal Antzokia
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz: Teatro Principal
          Etorkizuneko ekitaldietarako zuzkidurak / Dotaciones Ejercicios Futuros
               2023     100.000,00
               2024     100.000,00
150.000,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA232.000,00
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
02
Diputatu Nagusia / Diputado General
Programa / Programa
335020
EUSKERA ZUZEN. ETA GOBERNU IREKIA / DIRECCIÓN DE EUSKERA Y GOBIERNO ABIERTO
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
02400.G/335020/10100021Zuzendaritzako langileen ordainsariak
Retribuciones Personal Directivo
87.254,00
02400.G/335020/12000021Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak
Retribuciones Puesto Funcionarios
191.474,00
02400.G/335020/12100021Funtzionarioen Lanpostu Mailako Osagarri
Complemento de Destino Funcionarios
65.480,00
02400.G/335020/12101021Funtzionarioen Osagarri Berezia
Complemento Específico Funcionarios
183.069,00
02400.G/335020/16000022Gizarte Segurantza
Seguridad Social
124.878,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA652.155,00
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
02
Diputatu Nagusia / Diputado General
Programa / Programa
335021
EUSKARAREN SUSTAPENA / FOMENTO DEL EUSKERA
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
02401.G/335021/22609020Hitzarmena Gasteizko Udalarekin: Plan Estrategikoa Garatzea
Convenio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Plan Estratégico
50.000,00
02401.G/335021/22609021Euskarazko Jarduerak Antolatzea (kuadrilletako teknikariak)
Organización Actividades Euskera (técnicos/as cuadrillas)
15.000,00
02401.G/335021/22699021Lanabes: Euskera Esparru Sozioekonomikoa
Lanabes: Euskera en el Ámbito Socioeconómico
18.000,00
02401.G/335021/22799020Plan Estrategikoaren Garapena
Desarrollo Plan Estratégico
89.000,00
02401.G/335021/22799026Euskaraldia Araban
Euskaraldia en Álava
20.000,00
02401.G/335021/22799028Plan estrategikoaren garapena
Comunicación Plan Estratégico
30.000,00
02401.G/335021/46290020Udal eta Kuadrillentzako Dirulaguntzak. Euskarazko Jarduerak
Subvenciones Ayuntamientos y Cuadrillas. Actividades Euskera
180.000,00
02401.G/335021/46500020Aiarako Kuadrilla: Euskara
Cuadrilla Ayala: Euskera
9.000,00
02401.G/335021/46500021Arabako Lautadako Kuadrilla: Euskara
Cuadrilla Llanada Euskera
9.000,00
02401.G/335021/46500022Guardia-Arabako Errioxako Kuadrilla: Euskara
Cuadrilla Rioja Alavesa Euskera
9.000,00
02401.G/335021/46500023Gorbeialdeko Kuadrilla: Euskara
Cuadrilla Gorbeialdea: Euskera
9.000,00
02401.G/335021/46500024Añanako Kuadrilla: Euskara
Cuadrilla de Añana: Euskera
9.000,00
02401.G/335021/46500025Kanpezuko Kuadrilla: Euskara
Cuadrilla de Campezo: Euskera
9.000,00
02401.G/335021/46600020Trebiñuko Konderria: Euskara
Condado Treviño: Euskera
6.000,00
02401.G/335021/47900020Dirulaguntza: Euskarazko Hedabideak
Subvención Medios Comunicación Euskera
          F.L.G./G.F.A.    Guztira/Total    Finantzaketa/Financiado
               2022           203.070,00                      143.400,00
203.070,00
02401.G/335021/48000020Dirulaguntza euskaltegietan Matrikulazio
Subvención Matriculación Euskaltegis
100.000,00
02401.G/335021/48000021Ikerketa beka
Beca Investigación
4.000,00
02401.G/335021/48100021Euskaltzaindia: jarduerak
Euskaltzaindia: Actividades
100.000,00
02401.G/335021/48100027Arabako Bertsolari Elkartea
Arabako Bertsolari Elkartea
28.000,00
02401.G/335021/48100031Araba Euskaraz
Araba Euskaraz
20.000,00
02401.G/335021/48100035Elkarte eta Koletiboentzako Dirulaguntza
Subvenciones Asociaciones y Colectivos
140.000,00
02401.G/335021/48100039Lekualdatutako Gelentzako Dirulaguntzak
Subvenciones Aulas Desplazadas
40.000,00
02401.G/335021/48100050Sea-Rekin Hitzarmena: Lanabes
Convenio Sea: Lanabes
20.000,00
02401.G/335021/48100055Topagune Euskaraldia
Topagune Euskaraldia
20.000,00
02401.G/335021/48100056Bai Euskarari Lanabesa
Bai Euskarari Lanabes
12.000,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA1.149.070,00
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
02
Diputatu Nagusia / Diputado General
Programa / Programa
432020
LURRALDEAREN TURISMO-SUSTAPENA / PROMOCIÓN IMAGEN DEL TERRITORIO
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
02100.G/432020/22602022Babesletza kontratua: Baskonia 2021/2022
Contrato Patrocinio Baskonia 2021/2022
800.000,00
02100.G/432020/22602024Babesletza kontratua: Baskonia 2022/2023
Contrato Patrocinio Baskonia 2022/2023
800.000,00
02100.G/432020/22602026Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia
Agrupación Deportiva de Baloncesto Araski
181.500,00
02100.G/432020/22602028Babesletza: Gaztedi
Patrocinio Club Gaztedi
55.000,00
02100.G/432020/22602033Babesletza: Zuzenak
Patrocinio Zuzenak
60.775,00
02100.G/432020/22602034Kirol ekitaldiak
Eventos Deportivos
          Etorkizuneko ekitaldietarako zuzkidurak / Dotaciones Ejercicios Futuros
               2023     425.000,00
240.000,00
02100.G/432020/22602035Alavés Taldearen Emakumezkoen Futbola babestea
Patrocinio Fútbol Femenino Deportivo Alavés
181.500,00
02100.G/432020/22602036Ironman
Ironman
          Etorkizuneko ekitaldietarako zuzkidurak / Dotaciones Ejercicios Futuros
               2023     48.400,00
48.400,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA2.367.175,00
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
02
Diputatu Nagusia / Diputado General
Programa / Programa
232024
GIZA ESKUBIDEAK ETA MEMORIA HISTORIKOA / DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
02502.G/232024/22706020Giza eskubideak
Derechos Humanos
54.770,00
02502.G/232024/22706022GIH aliantza Agenda 2030
ODS Alianza Agenda 2030
70.000,00
02502.G/232024/22706024Memoria historikoa
Memoria Histórica
25.000,00
02502.G/232024/48100025Fernando Buesa Fundazioa: Jarduerak
Fundación Fernando Buesa: Actividades
70.000,00
02502.G/232024/48100034Zaporeak elkartea: Jarduerak
Asociación Zaporeak: Actividades
30.000,00
02502.G/232024/48100053Entretanto Entretente Elkartea:  Ehuntzen
Asociación Entretanto Entretente: Ehuntzen
45.000,00
02502.G/232024/62700021Memorial 3 Marzo fundazioa
Fundación Memorial 3 Marzo
25.000,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA319.770,00
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
02
Diputatu Nagusia / Diputado General
Programa / Programa
439020
AIARALDE INBERTSIO-PLANA / PLAN INVERSIONES AIARALDEA
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
02100.G/439020/22706027Aiaraldea plana. AKK
Plan Aiaraldea. CCA
40.656,00
02100.G/439020/76500021Aiaraldea Planeko inbertsioak
Plan Aiaraldea Inversiones
          Etorkizuneko ekitaldietarako zuzkidurak / Dotaciones Ejercicios Futuros
               2023     1.000.000,00
2.000.000,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA2.040.656,00
IBRDKpagebreakIBRDK
control div for table rendering
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka
Clasificación Económica de Programas por Departamento
GASTUAK / GASTOS
Saila / Departamento
02
Diputatu Nagusia / Diputado General
Programa / Programa
441020
MOBILITY LAB / MOBILITY LAB
Aurrekontu Kodea
Código Presupuestario
Deskribapena
Descripción
Zenbatekoa
Importe
02100.G/441020/62700020Mobility Lab. Abian jartzea
Mobility Lab. Puesta en Funcionamiento
          Etorkizuneko ekitaldietarako zuzkidurak / Dotaciones Ejercicios Futuros
               2023     300.000,00
               2024     300.000,00
261.300,00
 PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA261.300,00