Cookie

Gizarte zerbitzuen erregistro eta ikuskatzailetza zerbitzuaren araudia

 

2/1998 LEGEA, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzkoa. EHAA, 48 zk.,1998ko martxoaren 11koa.
 
40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzeko dena. EHAA, 63. zk., 1998ko apirilaren 2koa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19980402&a=199801439
 
41/1998ko DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzkoa. EHAA, 66. zk., 1998ko apirilaren 7koa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19980407&a=199801505
 
25/1999 FORU DEKRETUA, Diputatuen Kontseiluak otsailaren 23an emana, zeinen bidez Arabako Lurralde Historikoaren Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa sortzen den eta haren antolaketa eta funtzionamendu arauak ezartzen diren. ALHAO, 33. zk., 1999ko martxoaren 24koa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/1999/033/1999_033_01613.pdf
 
202/2000 DEKRETUA, urriaren 17koa, laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroei buruzkoa.EHAA, 214 zk.,2000ko azaroaren 8koa.
 
64/2004 DEKRETUA, apirilaren 6koa, zeinaren bidez onartu baita euskal autonomia erkidegoko gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta kexen araubidea. EHHA, 76 zk., 2004ko apirilaren 23koa.
 
 
125/2005 DEKRETUA, maiatzaren 31koa, adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko dekretua aldatzen duena. EHAA, 104 zk., 2005eko ekainaren 3koa
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20050603&s=2005104

195/2006 DEKRETUA, urriaren 10ekoa, adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko Dekretua bigarren aldiz aldatzen duena. EHAA, 206 zk., 2006ko urriaren  27koa.
 
 
 
148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena.EHAA, 187 zk.,2007ko irailaren 27koa.
 
 
HUTSEN ZUZENKETA, ondoko Dekretuarena: "148/2007 Dekretua, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena".EHAA 212 zk., 2007ko azaroaren 5ekoa.
 
131/2008 DEKRETUA, uztailaren 8koa, gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak arautuko dituen dekretua.EHAA 150 zk.,2008ko abuztuaren 8koa.
 
 
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.BOE Nº 303, de 17 de diciembre de 2008
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/17/pdfs/A50722-50725.pdf
 
12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. EHAA, 246zk., 2008ko abenduaren 24koa.
 
238/2010 DEKRETUA , irailaren 14koa, Gizarte-zerbitzuen arloko Goi Ikuskaritzari buruzkoa. EHAA, 189 zk., 2010reko irailaren 30ekoa.
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/09/1004510a.pdf
 
 
155/2012 DEKRETUA, uztailaren 24koa, gizarte-zerbitzuen erregistroei buruzkoa. EHAA 150 zk.,2012ko abuztuaren 2koa

 
Diputatuen Kontseiluaren 36/2014 Foru Dekretua, uztailaren 22koa, arautzen duena mendetasun egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedura, bai eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako gizarte zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko eskubidea eta prozedura ere.ALHAO 98 zK.. 2014ko irailaren 1ekoa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/098/2014_098_04161_E.pdf

Hutsen zuzenketa 4161/2014 iragarkian, hain zuzen, uztailaren 22ko Diputatuen Kontseiluaren 36/2014 Foru Dekretuari buruzkoa, arautzen duena mendetasun egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedura, bai eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako Gizarte Zerbitzuen diru prestazioak eta zerbitzuak jasotzeko eskubidea eta prozedura ere.A LHAO 101 zK. 2014ko irailaren 8koa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/101/2014_101_04320_E.pdf
  

Diputatuen Kontseiluaren 50/2014 Foru Dekretua, urriaren 7koa, aldatzen duena uztailaren 22ko 36/2014 Foru Dekretua, zeinek arautu zuen mendetasun egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedura, bai eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako gizarte zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko eskubidea eta prozedura ere. ALHAO, 115 zk,  2014ko urriaren 10ekoa
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/115/2014_115_04781_E.pdf

 

Diputatuen Kontseiluaren 39/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, arautzen dituena autonomiaren aldeko eta mendekotasunari arreta eskaintzeko sistemako prestazio ekonomikoak Araban: mendekoak familia barruan zaintzeko eta zaintzaile ez profesionalei laguntzeko prestazio ekonomikoa, laguntza pertsonalaren prestazio ekonomikoa eta zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa.ALHAO 98 zk, 2014ko irailaren 1ekoa.

 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/098/2014_098_04162_E.pdf
 
Hutsen zuzenketa 4162/2014 iragarkian, hain zuzen, abuztuaren 1eko Diputatuen Kontseiluaren 39/2014 Foru Dekretuari buruzkoa, arautzen dituena autonomiaren aldeko eta mendekotasunari arreta eskaintzeko sistemako prestazio ekonomikoak Araban: mendekoak familia barruan zaintzeko eta zaintzaile ez profesionalei laguntzeko prestazio ekonomikoa, laguntza pertsonalaren prestazio ekonomikoa eta zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa.

ALHAO 101 zk. 2014ko irailaren 8koa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/101/2014_101_04319_E.pdf


 Diputatuen Kontseiluaren 35/2015 Foru dekretua, ekainaren 9koa, ezinduentzako laguntza txakurren erregistroa sortu eta horiek egiaztatzeko prozedura arautzen duena

 

https://www.alava.net/botha/Boletines/2015/073/2015_073_02959_E.pdf

 

Diputatuen Kontseiluaren 34/2015 Foru dekretua, ekainaren 9koa, ezartzen dituena zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoari atxikitako zentro gisa jardun nahi duten titulartasun pribatuko
etxebizitza komunitarioek egiaztatu beharreko betekizunak. ALHAO 72 zk, 2015eko ekainaren 17koa. 

 https://www.alava.net/botha/Boletines/2015/072/2015_072_02942_E.pdf

 

Diputatuen Kontseiluaren 35/2015 Foru dekretua, ekainaren 9koa, ezinduentzako laguntza txakurren erregistroa sortu eta horiek egiaztatzeko prozedura arautzen duena. ALHAO 73 zk, 2015eko ekainaren 19koa.

 
Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOE,  274 zk. , 2015eko azaroaren 11koa
 
 
13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa. EHAA, 45 zk., 2016ko martxoaren 7koa.
 

 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2016/03/1601007e.pdf