Documento

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

DONEMILIAGAKO UDALA

Behin betiko onestea 2019ko aurrekontu orokorra
Argitaratuta: 2019/02/11eko 18. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-18-342

Ez da inolako erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu 2019ko aurrekontu orokorrari hasierako onespena ematen dion erabakiaren (2019ko urtarrilaren 9ko ALHAO, 4. zk.) aurka. Beraz, Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeen aurrekontuen otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauak 15. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, aurrekontu hori behin betiko onesten da. Hona hemen kapituluka laburtuta:

Gastuen egoera

Kapitulua

Zenbatekoa

A) Eragiketa arruntak

I. Langile gastuak

317.133,03

II. Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea

227.750,62

III. Finantza gastuak

600,00

IV. Transferentzia arruntak

322.047,58

V. Kreditu orokorra eta aurreikusi gabeko beste batzuk

7.000,00

B) Kapital eragiketak

VI. Inbertsio errealak

575.695,07

VII. Kapital transferentziak

3.800,00

VIII. Finantza-aktiboak

100,00

IX. Finantza-pasiboak

----------

Gastuen egoera guztira

1.454.126,30 euro

Diru sarreren egoera

Kapitulua

Zenbatekoa

A) Eragiketa arruntak

I. Zuzeneko zergak

525.309,03

II. Zeharkako zergak

25.000,00

III. Tasak eta bestelako sarrerak

61.368,00

IV. Transferentzia arruntak

268.648,77

V. Ondare bidezko diru sarrerak

25.055,00

B) Kapital eragiketak

VI. Inbertsio errealak besterentzea

2.500,00

VII. Kapital transferentziak

546.145,50

VIII. Finantza-aktiboak

100,00

IX. Finantza-pasiboak

----------

Diru sarrerak, guztira

1.454.126,30 euro

Aldi berean, eta apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 127. artikuluan eta Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legearen 16. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, osorik argitaratzen da udal honek onartutako langileen plantilla eta lanpostu zerrenda.

Lanpostu zerrenda

A. Karrerako funtzionarioak.

1. Gaikuntza nazionaleko funtzionarioak.

1. Lanpostuaren izena: idazkari kontuhartzailea. Administrazio egoera: aktiboan. Kategoria profesionala: teknikariak. Taldea: A1; DO maila: 26. Berariazko osagarria: 23.189,19 euro. Titulazioa: Zuzenbideko, Politika Zientzietako, Soziologiako edo Ekonomia eta Enpresa Zientzietakolizentziaduna/diplomaduna. Betetzeko era: lehiaketa. Lantokia: Donemiliagako udaletxea. Hizkuntza eskakizuna: 4. Derrigortasun data: 2015eko apirilaren 15a.

B. Administrazio orokorreko funtzionarioak.

1. Azpieskala: laguntzaileak.

1. Lanpostuaren izena: administrari laguntzailea P.1. Administrazio egoera: aktiboan. Kategoria profesionala: laguntzaileak. Taldea: C2. D. O. maila: 18. Berariazko osagarria: 15.254,44 euro. Titulazioa: eskola graduatua, 1. mailako Lanbide Heziketa edo baliokidea. Lantokia: Donemiliagako udaletxea. Hizkuntza eskakizuna: 2, derrigortasun datarik gabe.

2. Lanpostuaren izena: administrari laguntzailea P.2. Administrazio egoera: hutsik. DO maila: 11.
Berariazko osagarria: 17.947,01 euro. Titulazioa: eskola gradua, 1. mailako Lanbide Heziketa edo baliokidea. B-1 gidatzeko baimena. Lantokia: Donemiliagako udaletxea. Betetzeko era: oposizio-lehiaketa. Hizkuntza eskakizuna: 2; derrigortasun data: 2002ko abenduaren 31.

2. Azpieskala: menpekoak.

1. Lanpostuaren izena: Aguazila - zerbitzu askotarako langilea. Administrazio egoera: hutsik. Kategoria profesionala: menpekoak. Taldea: lanbide taldea. E. DO maila: 10. Berariazko osagarria: 10.139,85 euro. Titulazioa: eskola ziurtagiria. Dedikazioa: lanaldi osoa. Betetzeko era: oposizio-lehiaketa. Lantokia: Donemiliagako udaletxea, zerbitzuanitzak. Hizkuntza eskakizuna: 2.
Derrigortasun data: udalbatzaren osoko bilkuraren eguna.

Plantilla organikoa

A. Karrerako funtzionarioak.

1. Gaikuntza nazionaleko funtzionarioak.

1. idazkari-kontuhartzailea. Administrazio egoera: aktiboan. Taldea: A1: DO maila: 26. Gaikuntza nazionaleko eskala.

B. Administrazio orokorreko funtzionarioak.

1. Azpieskala: laguntzaileak.

1. Administrari laguntzailea, P. 1. Administrazio egoera, aktiboan, lanaldiaren 2/3. Taldea: C2. Eskala orokorra.

2. Administrari laguntzailea P.2. Administrazio egoera: Hutsik, bitarteko funtzionarioak betea; erabateko dedikazioa. Taldea: C2. Eskala orokorra.

C. Lan kontratupeko langileak.

1. Aldi baterako.

1. Askotariko zerbitzuetarako langilea.

2. Administrari laguntzailea, laguntza programa.

3. Askotariko zerbitzuetarako langilea.

4. Askotariko zerbitzuetarako langilea, Lanbide programa.

5. Administrari laguntzailea.

Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen Legeak 75.5 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, argitara ematen dira korporazioko kideek ordainsari, kalte-ordain eta bileretarako joan-etorriengatik jasoko dituzten diru kopuruak:

- Alkate-lehendakaria, zeinak dedikazio partziala baitu: 22.365,28 euro.

- Kide anitzeko organoen bilkuretara, bileretara, bilkuretara eta deialdia eta akta daukaten batzordeetara benetan joateagatik: 40,00 euro.

- Egindako lanek eragindako gastuen ordainsariak: 40,00 euro.

- Kilometroak egiteagatik: 0,30 euro/kilometro.

- Bidesari eta aparkalekuen gastuak, udal kudeaketako edozein bilera eta jardunetara joateagatik.

Udal honetako aurrekontu orokorra behin betiko onesten duen erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian. Horretarako, bi hilabete izango dira iragarki hau argitaratzen denetik aurrera.

Dena dela, aurreko paragrafoan adierazitako administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu aurretik, nahi izanez gero, berraztertzekoerrekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio udalbatzari erabaki honen aurka, hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Erdoña, 2019ko otsailaren 1a

Alkatea

David López de Arbina Ruiz de Eguino