Documento

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Ogasun Zuzendaritza
Argitaratuta: 2019/02/11eko 18. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-18-245

Erroldakin lotutako administrazio egintzen jakinarazpena

Administrazioari ez dagozkion arrazoiengatik ondokoei ezin izan zaie jakinarazi honako informazioa; beraz, Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak 108. artikuluan xedatutakoari jarraituz, aipatutako artikulu horrek eskatzen dituen jakinarazteko ahaleginak egin ondoren, iragarki honen bidez ondoren zerrendatzen diren zergadunei edo beren ordezkariei dei egiten zaie ondoren zerrendatzen diren prozedurei dagozkien administrazio egintzak bertaratuta jakinarazteko:

Interesdunek edo haien ordezkariek gehienez hamabost egun izango dituzte iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera agertzeko. Hain zuzen ere, Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Zuzendaritzako Errolda Kudeaketako eta Jakinarazpenetako Unitatearen Atalan (Samaniego kalea, 14. Vitoria-Gasteiz) aurkeztuko dira, astelehenetik ostiralera 08:15etik eta 14:30era bitartean, zerga hori kudeatzen duen bulegoak izapidetutako prozeduren berri eman diezaien.

Agertzeko epea igaro, eta interesduna edo bere ordezkaria agertu ez bada, jakinarazpena eginda dagoela ulertuko da legezko ondorio guztietarako, agertzeko emandako epea bukatu eta hurrengo egunetik aurrera.

Gasteiz, 2019ko urtarrilaren 25a

Errolda Kudeaketako eta Jakinarazpenetako Unitatearen Atalaren burua

AMAIA ZABALA ESCAJADILLO

IFZ

IZENA / SOZIETATEAREN IZENA

PROZEDURA

47508080Q

Dokumentazio eskaera

G01350420

ASOC CENTRO INVESTIGACION Y DOCENCIA -CID NA-

Dokumentazio eskaera

B01559921

GRUPO SINDAR SERSAN 3 SL

Baliogabetze proposamena

B01424100

SALBISER INVERSIONES S.L.

Baliogabetze proposamena

B01424258

EUROEBRO INGENIERIA S.L.

Baliogabetze proposamena

B01438365

SARAH SERVICIOS INTEGRALES SL

Baliogabetze proposamena

B01487925

INTERGEO INVESTMENT SL

Baliogabetze proposamena

B01491422

HABITARA GESTION INTEGRAL DE RESTAURACION SL

Baliogabetze proposamena