Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BERNEDOKO UDALA

Behin betiko onespena ematea 3/2021 kreditu gehigarriaren espedienteari
Argitaratuta: 2021/12/03eko 138. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2021-138-3936

Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen 150. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, eta ez denez inolako erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu 3/2021 kreditu gehigarriaren espedienteari hasierako onespena eman zion erabakiaren aurka, espediente hori behin betiko onetsita geratzen da, era honetan:

Gastuen aplikazioa

Izena

Zenbatekoa

011.912.000

Epe luzerako mailegua amortizatzea

133,29

337.221.004

Hornigaiak kultura gelarako eta ludotekarako

1.000,00

337.622.010

Erabilera askotarako gelako gimnasiorako ekipamendua

1.000,00

341.200.004

Igerilekuetako ureztatze hartunea

25.000,00

920.201.001

Senparen biltegia alokatzea

400,00

920.227.992

Lanak direla-eta materiala lekuz aldatzea

1.308,00

920.622-008

Senpa biltegiaren eraberritze lanak

130,00

1522.622.011

Maisu-maistren etxe zaharraren eraberritze lanak

15.000,00

43.971,29

Zenbateko hori honako baliabide hauen bidez finantzatuko da, eta espedientea parekatuta eta defizitik gabe geratuko da:

Diru sarreren aplikazioa

Izena

Zenbatekoa

870.01

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

43.971,29

Diru sarreren aldaketaren zenbatekoa, guztira

43.971,29

Udal honetako kreditu gehigarria behin betiko onesten duen erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzietarako epaitegian. Horretarako, bi hilabete izango dira iragarki hau argitaratzen denetik aurrera.

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzanargitaratzen da.

Bernedo, 2021eko azaroaren 5a

Alkatea

RUBÉN MARTÍNEZ CRESPO