Documento

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK

Ebazpena 07/2019, uztailak 9. Administrazio bereziaren eskalan, suhiltzaileen azpieskalan, azpieskala operatiboan, subofizial kategorian, barne-sustapenaren bidez sartzeko deialdiaren oinarriak onartzea
Argitaratuta: 2019/07/19eko 83. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-83-2342

Gobernu Kontseiluaren ekainaren 12ko 299/2018 Erabakiaren bidez, Arabako Foru Suhiltzaileak Erakunde Autonomoaren 2018rako enplegu publikoaren eskaintza onartu zen, dagozkion hautaketa-prozedurekin beteko diren lanpostu hutsak biltzen dituena. Lanpostu horien artean, barne sustapen bidez bete beharreko administrazio bereziko eskalako, suhiltzaileen azpieskalako, azpieskala operatiboko eta subofizial kategoriako 4 lanpostu daude.

Beraz, hautaketa-prozeduraren oinarriak onartu dira.

Uztailaren 13ko 8/2016 Foru Arauaren bidez onartutako Arabako Foru Suhiltzaileak Erakunde Autonomoaren estatutuen 15. artikuluarekin bat etorriz, eta Administrazio Batzordearientzunda, honako hau

EBAZTEN DUT

Lehena. Arabako Suhiltzaileak Erakunde Autonomoaren administrazio bereziaren eskalan, suhiltzaileen azpieskalan, azpieskala operatiboan, subofizial kategorian barne-sustapenaren bidez sartzeko deialdiaren oinarriak, gehigarri gisa ageri direnak, onartzea.

Bigarrena. Ebazpen hau eta gehigarri gisa dauden oinarriak Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

Hirugarrena. Ebazpen honek administrazio-bidea agortzen du, eta beronen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, hau argitaratzen den egunaren biharamunean hasita bi hilabeteko epean, Administrazio Auzietarako Gasteizko epaitegietan, edo, aukeran, berraztertzeerrekurtsoa, ebazpen hau onetsi duen organo berari zuzenduta, hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluan eta Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 122 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Gasteizen, 2019ko uztailaren 9a

Arabako Foru Suhiltzaileak Erakunde Autonomoaren presidentea

Irma Basterra Ugarriza

Arabako Foru Suhiltzaileak Erakunde Autonomoaren zuzendari-kudeatzailea

Francisco Javier Carro Iglesias

ERANSKINA

ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK ERAKUNDE AUTONOMOAREN ADMINISTRAZIO BEREZIAREN ESKALAN, SUHILTZAILEEN AZPIESKALAN, AZPIESKALA OPERATIBOAN, SUBOFIZIAL KATEGORIAN, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO HAUTAPROBEN OINARRIAK

1. DEIALDIAREN XEDEA.

1.1. Oinarri hauen xedea da Arabako Foru Suhiltzaileak Erakunde Autonomoaren (aurreran­tzean, Erakunde Autonomoa) administrazio bereziaren eskalan, suhiltzaileen azpieskalan, azpieskala operatiboan, subofizial kategorian, karrerako funtzionario sartzeko hautaprobak ezartzea.

1.2. Hautaproba hauen xedea da hutsik dauden II. hizkuntza eskakizuneko (ez derrigorrezkoa) lau (4) subofizial lanpostu betetzea (sailkapeneko C1 taldea).

1.3- Deialdi hau barne sustapen bidezkoa da, hautaketa-prozesua oposizio-lehiaketako sistemaren bidez egingo da.

1.4. Ezingo dira deialdi honetako lanpostuei dagozkienak baino pertsona gehiago izendatu.

1.5. Nolanahi ere, deialdi honen bidez egiten den eskaintzan jasotako lanpostuen kopurua handitu egin ahal izango da -lege mugak aintzat hartuta- hautatze prozesuak dirauen bitartean beste lanposturik hutsik geratuz gero, barne sustapena, erretiroa, heriotza nahiz lanpostua gordetzeko eskubiderik gabeko lan-utzialdia dela medio, edo lanpostu berriak sortzen badira lanpostuen zerrendan, deialdikoen berdinak diren lanpostuak finkatzearen ondorioz. Lanpostu kopurua handitzeko azken eguna Erakunde Autonomoaren presidentearen eskariz Giza Baliabide eta Administrazio Kudeaketa Zerbitzuak lanpostu hutsen txostena egiten duen eguna izango da.

1.6. Derrigorrezko hizkuntza eskakizun bat duten lanpostuetarako izangaiak ez dira behin betiko hautatuko, ez badute egiaztatzen deialdi honen 9. oinarrian aurreikusitako hizkuntza eskakizuna.

2. IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZA EDO ESKAKIZUNAK.

2.1. Onartuak izateko eta hautaprobetan parte hartzeko, ondorengo eskakizunak bete behar dituzte izangaiek:

a) Erakunde Autonomoko karrerako funtzionario izatea.

b) Kabo kategoriko azpieskala operatibokoak izan behar dute (C2 Taldea).

c) Erakunde Autonomoan zerbitzu aktibo edo horren pareko egoeran, edo kabo kategorian zerbitzu berezietan egon behar dute.

d) Eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunean, hiru urte beteak eduki beharko dituzte kabo kategorian.

e) Arau-hauste larri edo oso larri baten ondorioz zigorrik jaso ez izana, salbu eta ezarritako zigorra baliogabetu bada.

f) Goi Mailako Batxiler edo bigarren mailako edo pareko Lanbide Heziketako titulua eduki behar dute.

g) C+E gidabaimenak edukitzea.

2.2. Arestiko eskakizun guztiak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunerako eduki beharko dira, eta hautaprobek iraun bitartean mantendu, karrerako funtzionario lanpostuan hasi arte, oinarri hauetan hizkuntza eskakizunen egiaztatzearen inguruan araututako salbuespenekin.

3. ESKAEREN AURKEZPENA.

3.1. Hautaketa-prozesuan parte hartu nahi duten pertsonek hilabete bateko (1) epean aurkeztu behar dute eskaera, deialdia ALHAOn argitaratu ondorengo biharamunetik kontatuta,
II. Eranskinean erantsitako eredu normalizatuaren arabera.

3.2. Eskaerak Erakunde Autonomoaren Administrazio Batzordeko presidenteari zuzenduko zaizkio (aurrerantzean, Administrazio Batzordeko presidentea), eta Erakunde Autonomoaren bulegoetan aurkeztuko dira, Gasteizko Probintzia plazako 5. zenbakiko 2. solairuan.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak xedatutakoa ere aplikatuko da.

3.3. Onartuak izateko eta hautaproban parte hartzeko, izangaiek ondorengo hauek adierazi beharko dituzte eskaera-orrian:

a) Eskakizunak aurkezteko epearen amaierarako eskakizun guztiak eta bakoitzabetetzen dituztela adierazi beharko dute.

b) Izangaiek ondorengo hauek adierazi behar dituzte:

1. Datu pertsonalak.

2. Oposizio faseko ariketak edo probak zein hizkuntza ofizialetan, euskaraz edo gaztelaniaz, egin nahi dituzten eta zer hizkuntza eskakizun duten, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) kontsultatzeko berariazko baimena emanda.

3. Hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko euskarako ariketa egiteko hautua, izangaiak hala nahi badu.

4. Lehiaketa faseko merezimenduak, eskaera honetan alegatu eta egiaztatuko direnak. Eskaera aurkezteko egunean merezimendu gisa konputagarriak diren zerbitzuakbetetzen ari diren izangaiek eskaerak aurkezteko azken eguna ezarri behar dute zerbitzu horien amaiera egun gisa.

Erakunde Autonomoan egindako zerbitzuak eskabidean alegatu beharko dira, nahiz eta interesdunek ez dituzten egiaztatu beharko. Erakundeak dituen bestelako merezimenduak ere ofizioz konputatuko dira.

3.4. Datu pertsonalak babesteko araudia betetzeko, hautaketa-prozesua kudeatzeko jasotako datuak Erakunde Autonomoaren Giza Baliabide eta administrazio Kudeaketa Zerbitzuak kudeatutako "2018ko Enplegu Eskaintza Publikoa" izeneko fitxategi batean sartuko dira, eta datu horietan sartzeko, datuok zuzentzeko, ezeztatzeko eta horiei aurka egiteko eskubideak Erakunde Autonomoaren bulegoetan, Vitoria-Gasteizko Probintzia plazako 5. zenbakiko 2. solairuan, egikaritu ahalko dira.

Izangaiek berariaz onartzen dute, kontrakorik adierazi ezean, euren datu pertsonalak oinarri hauetan adierazitako helburuetarako eta bertan adierazitako moduan erabiltzea.

4. IZANGAIAK ONARTZEA.

4.1. Eskaerak aurkezteko epea amaituta, Administrazio Batzordeko presidenteak deialdian onartutako eta baztertutako izangaien zerrenda onartuko du, eta baztertzearen arrazoia adieraziko du.

Zerrenda horretan, ariketak Euskal Autonomia Erkidegoko zein hizkuntza ofizialetan egin nahi diren, eta hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko probari dagokionez egikaritutako aukera ere agertuko dira.

Horrekin batera, alegatutako eta Erakunde Autonomoak Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuaren (ETZEB) edo bestelako bideren baten bitartez egiaztatutako hizkuntza eskakizunak ere agertuko dira.

Azkenik, zerrenda horretan deialdian parte hartzeko eskatutako baldintza guztien berariazko izena eta baldintza guztiak eta bakoitzabetetzen d(ir) en edo ez ere agertuko da.

4.2. Zerrenda hori interneteko https://suhiltzaileak.araba.eus orrian argitaratuko da. Baztertuta geratzen diren izangaiek edo argitaratutako datuetan akatsen bat ikusten dutenek berraztertzeerrekurtsoa ezarri ahalko dute Erakunde Autonomoko presidentearen aurrean, argitaratzen den egunetik hilabete bateko epean.

Oposizio faseko probak egiteko egunean oraindik ebatzi gabe badaude onartuen eta baztertuen zerrendan prozesutik baztertuta agertu ziren izangaiek aurkeztutako errekurtsoak, eragindako pertsonek proba horiek egin ahal izango dituzte, baina ez dute baliorik izango errekurtso horiek ezesten badira.

5. EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEA.

5.1. Administrazio Batzordeko presidenteak izendatuko ditu hautaprobak kalifikatuko dituen epaimahaiko kideak. Izendapen edo hautaketa politikoko langileek, behin-behineko funtzionarioek eta aldi baterako langileek ezin izango dute parte hartu hautaketa organoetan.

Izendapenak interneteko https://suhiltzaileak.araba.eus helbidean argitaratuko dira, onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrendarekin batera.

5.2. Epaimahaiaren osaera orekatua izango da, sexu bakoitzakgutxienez ehuneko 40ko ordezkaritza izanik, nola eta ez den behar bezala justifikatzen hala ez dagokiola.

Epaimahaia osatzean errespetatu egingo da espezialitatearen printzipioa, zeinaren arabera epaimahai bakoitzeko kideen erdiek, gutxienez, sartzekoeskatzen den jakintza arlo bereko titulu bat izan behar baitute, eta guztiek ikasketa maila bereko edo goragoko titulu bat.

5.3. Epaimahaiek lehendakari bat eta bost kide izango dituzte, bakoitza bere ordezkoarekin, eta EAEko edozein herri administraziotako edo horien erakunde autonomoetako karrerako funtzionarioak izango dira. Kideetako bat idazkari izendatuko da.

Epaimahaietako kide izatea norberaren izenean izango da beti, eta inola ere ez beste inoren ordezkari gisa edo beste inoren kontura.

5.4. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen ordezkari bat epaimahai kalifikatzaileko kide izango da, baina soilik eskatzen diren hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko probak egin eta ebaluatzeko.

5.5. Hala komeni dela baderitzo, aholkulari espezialisten laguntza edukiko du Epaimahaiak. Aholkulari horiek, organo kalifikatzailearilaguntzean, beren espezialitate teknikoetara mugatuko dira.

5.6. Epaimahaikideek ez dute egiteko horretan jardungo, baldin eta urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak, 23. artikuluan aipatutako egoeraren batean badaude, eta horren berri eman beharko diote Administrazio Batzordeko presidenteari.

Era berean, aurreko paragrafoan adierazitako egoeraren bat gertatzen bada, izangaiek epaimahaikideak errefusatu ahal izango dituzte, edozein unetan, aipatutako lege testuaren 24. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

5.7. Epaimahaia oinarri hauetara lotuta geratzen da, hautaketa-prozesuaren faseen balorazioari dagokionez.

5.8. Epaimahaia, beren jardunean, urriaren 1eko 40/2015 Legeak, sektore publikoaren araubide juridikoarenak, 15. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako arauetara lotuko da. Edonola ere, hautaprobak hasi aurretik bilduko da, lehendakariaren aginduz idazkariak bilera deia eginda, eta, behar bezala eratzeko, lehendakaria eta idazkaria, edo horien ordezkoak, eta kideen erdiak bildu behar dira, gutxienez.

Erabakiak bertaratu direnen botoen gehiengoz hartuko dira. Berdinketak lehendakariaren kalitate botoaren bidez ebatziko dira.

Lehendakaririk eta bere ordezkorik ez badago, kanpoan edo gaixorik badago, edo legezko beste arrazoiren bat badago, maila, antzinatasun eta adin handiena duen epaimahaikideak ordeztuko du, betiere ordena horretan.

Idazkaririk eta bere ordezkorik ez badago, kanpoan edo gaixorik badago, edo legezko beste arrazoiren bat badago, epaimahaiak gehiengoz erabakitzen duen kideak ordeztuko du.

5.9. Epaimahaiak autonomia funtzional osoz jardungo du, prozeduraren legezkotasuna zainduko du, eta haren objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak dagozkion neurriak hartuko ditu oposizio aldiko ariketa idatzien edukiaren konfidentzialtasunabermatzeko eta izangaien nortasuna jakin gabe zuzentzeko.

Epaimahaiak baztertu egingo ditu izangaiak, baldin eta ariketa idatzietan beren nortasuna jakiteko aukera ematen duen marka edo zeinurik badago.

Epaimahai Kalifikatzaileak gaitasuna edukiko du edozein probaren garapen normala eragozten duen edo berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioen arabera konpetentzia desleiala eragiten duen edozein izangai baztertzeko. Epaimahaiko presidenteak berehala emango dio halako jardueren berri Administrazio Batzordeko presidenteari, eta ekitaldiaren aktan jasoko ditu gorabehera horiek.

Era berean, hautaprobetan ez da onartuko berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak urra ditzakeen gailu edo baliabide teknologikorik.

Izangairen batek arau horiek urratuz gero, berehala baztertuko da probatik zein hautaketa prozesutik.

5.10. Hautaketa prozesuaren edozein unetan Epaimahaiak jakiten badu izangaien batek ez dituela deialdiaren eskakizunak betetzen, izangaia baztertzeko proposatuko dio Administrazio Batzordeko presidenteari, izangaiak egindako okerren nahiz faltsutasunen berri emanik, betiere aldez aurretik interesdunari entzun ondoren.

5.11. Epaimahaiak oinarri hauen aplikazioan sortzen diren zalantzakebatziko ditu, eta behar diren erabakiak hartuko ditu deialdia era egokian gauzatzeko, oinarrietan aurreikusi gabeko kasuetan hartu beharreko irizpideak ezarrita.

5.12. Egoitza: jakinarazpenetarako eta gainerako gorabeheretarako, Epaimahai Kalifikatzailearen helbidea Erakunde Autonomoaren bulegoena izango da, Gasteizko Probintzia plazako 5. zenbakiko 2. solairua.

6. DEIALDIAK, JAKINARAZPENAK ETA INFORMAZIOA.

6.1. Hautaprobak ez dira hasiko deialdiaren oinarriak ALHAOn argitaratu eta hilabete baino lehen.

6.2. Oposizio faseko ariketa egiteko deialdiarekin batera onartutako eta baztertutako izangaien zerrendaren argitaratuko da.

Hautaketa prozesuaren ondoriozko komunikazio eta jakinarazpen guztiak interneteko https://suhiltzaileak.araba.eus. helbidean argitaratuko dira.

Argitalpen guztietan adieraziko da horren data, eta hurrengo egunetik kontatuko dira dagozkion erreklamazioak eta errekurtsoakezartzeko epeak.

7. SARTZEKO SISTEMA ETA HAUTAKETA PROZESUA.

Deialdi honetako hautaketa oposizio-lehiaketako sistemaren bidez egingo da.

8. OPOSIZIO FASEA.

Oposizio fasean ariketa bat egin beharko da; derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da, eta oinarri hauen eranskinean ageri den gai-zerrendarekin lotutako idatzizko proba praktiko bat izango da.

Ariketari 0-100 puntu emango zaizkio. Ariketa gainditzeko, 50 puntu lortu beharko dira gutxienez.

Hautaketa-prozesua taxuz egiteko, Epaimahaiak gaitasuna edukiko du proba gainditzeko behar den amaierako gutxieneko puntuazioa (50 puntu) lortzeko behar den gutxieneko zuzeneko puntuazioa zehazteko, izangaien nortasuna jakin baino lehen.

Epaimahaiak amaierako gutxieneko puntuazioa (50 puntu) lortzeko behar den gutxieneko zuzeneko puntuazioa zehaztu ondoren, izangaiek lortutako zuzeneko puntuazioak amaierako puntuazio bihurtuko dira, banaketa proportzionalaren arabera; hala, amaierako 100 puntuko puntuazioa izango da gehienez lortu ahalko den zuzeneko puntuazioa.

Amaieran 50 puntu lortzen ez dituzten izangaiak baztertuta geratuko dira.

8.1. Izangaiei deialdi bakarra egingo zaie ariketa bakoitzerako. Epaimahaiak ariketaren eguna, ordua eta lekua adieraziz egindako deiari kasu egiten ez dioten izangaiak automatikoki geratuko dira hautaketa prozesutik kanpo. Ezohiko egoerek justifikatuta egon beharko dute, eta Epaimahai Kalifikatzaileak aztertuko ditu.

Arau hori bera aplikatuko zaie edozein proba hasi ondoren sartzen diren izangaiei.

8.2. Ariketaren behin-behingo emaitzak argitaratu ondoren, bost egun baliodun edukiko dituzte izangaiek ariketa horren gainean egoki jotzen dituzten erreklamazioak aurkezteko Epaimahai Kalifikatzaileari.

Erreklamazioak egiteko epea amaitu eta, halakorik badago, aurkeztu direnak ebatzi ostean, Epaimahaiak ariketaren behin betiko emaitzakargitaratzeko agindua emango du, eta amaitutzat joko du oposizio fasea.

9. EUSKARA.

9.1. Euskara jakitea merezimendu gisa balioetsiko da lehiaketa fasean, egiaztatutako hizkuntza eskakizunaren arabera.

9.2. 1. eta 2. hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko probak egingo dira, eta borondatezkoak izango dira.

Nolanahi ere, hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko probak egin aurretik, Epaimahai Kalifika­tzaileak epe bat zabalduko du, hizkuntza eskakizunak egiaztatuta duten izangaiek egiaztagiria aurkez dezaten.

Hizkuntza eskakizunak agiri hauen bidez egiaztatu ahal izango dira (azaroaren 9ko 297/2010 Dekretua, 2010eko azaroaren 15eko EHAA, 219. zenbakia):

a) 2. hizkuntza eskakizunerako:

* Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen ziurtagiria, 2. hizkuntza eskakizuna edo hortik gorakoa egiaztatu izanarena.

* Osakidetzaren ziurtagiria, 2. hizkuntza eskakizuna edo hortik gorakoa egiaztatu izanarena.

* 2. mailako edo hortik gorako ziurtagiria, HABErena.

* Ertzaintzako 1. HE.

* Irakaskuntzako 1. HE.

* Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria (HLEA), Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarena.

* Hizkuntza eskola ofizialetako euskarako 4. maila (ikasketa plan zaharrean).

* Hizkuntza eskola ofizialetako maila aurreratua.

b) 1. hizkuntza eskakizunerako:

* Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen ziurtagiria, 1. hizkuntza eskakizuna edo hortik gorakoa egiaztatu izanarena.

* Osakidetzaren ziurtagiria, 1. hizkuntza eskakizuna edo hortik gorakoa egiaztatu izanarena.

* 1. mailako edo hortik gorako ziurtagiria, HABErena.

* Hizkuntza eskola ofizialetako euskarako 3. maila (ikasketa plan zaharrean).

* Hizkuntza eskola ofizialetako maila ertaina.

Aplikatzekoa izango da, orobat, apirilaren 3ko 47/2012 Dekretua, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzathartzearena eta hizkuntza tituluen eta ziurtagirien bidez euskara maila egiaztatzetik salbuestearena.

Epaimahai Kalifikatzaileak erabakiko du euskara proba noiz egin.

Hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko proben behin-behineko emaitzak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, izangaiek 5 egun baliodun izango dituzte euskara probaren gainean egoki jotzen dituzten erreklamazioak aurkezteko.

Erreklamazioak egiteko epea amaitu eta, halakorik badago, aurkeztu direnak ebatzi ostean, epaimahaiak proben behin betiko emaitzakargitaratzeko agindua emango du.

9.3. Euskara maila merezimendu gisa balioetsiko da, gehienez ere 10 punturekin.

Puntuak egiaztatutako euskara mailaren arabera banatuko dira, ondorengo modu honetan:

- 1. hizkuntza eskakizunaren egiaztatzea: 5 puntu.

- 2. hizkuntza eskakizunaren edo goragokoen egiaztatzea: 10 puntu.

Urriaren 16ko 222/2012 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz, Erakunde Autonomoak argibideak eskatu ahal izango ditu hautaketa-prozesu honetan parte hartzen duten izangaiek euskararen jakite-maila egiaztatzeko lortutako egiaztagiriei buruz. Hautaketa-prozesu honetan parte hartzeak berekin dakar Erakunde Autonomoari baimena ematea datu horiek Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB) kontsultatzeko, baita aurkeztutako tituluak zein mailarekin parekatuta dauden ere.

9.4. Epaimahai Kalifikatzaileak interneteko https://suhiltzaileak.araba.eus helbidean argitaratuko ditu hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko proben emaitzak.

10. LEHIAKETA FASEA.

10.1. Lehiaketa fasea izangaiek hautaketa prozesuan parte hartzeko eskaeran alegatu eta egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta balioztatzeko izango da. Balorazioa egiteko, merezimendu bakoitzari dagozkion puntuak esleituko zaizkio, deialdian zehaztutako baremoaren arabera. Lehiaketa fasea ez da baztertzailea izango, eta bertan eskuratutako puntuak ez dira aintzat hartuko oposizio faseko probak gainditzeko.

Hala, oposizio fasea amaituta, izangaiek hautaketa prozesuan parte hartzeko eskaeran alegatu eta egiaztatu dituzten merezimenduen balorazioa argitaratuko da. Inolako kasutan ere ezingo dira balioztatu hautaketa prozesuan parte hartzeko eskaeran behar bezala alegatu ez diren eta ezarritako epean egiaztatu ez diren merezimenduak. Nolanahi ere, Epaimahai Kalifikatzaileak egoki deritzon dokumentazio gehigarria aurkezteko eskatu ahal izango die izangaiei, alegatutako eta egiaztatutako eskarmentua merezimenduen baremoaren eskakizunekin bat datorren zehazteko. Merezimenduak egiaztatzeko agiriak jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak izango dira, eta fotokopia konpultsatuek informazio hau eduki beharko dute baliozkoak izateko: data, eta konpultsaren arduradunaren izen-abizenak, NANa eta sinadura irakurgarria.

Erakunde Autonomoan egindako zerbitzuak eskabidean alegatu beharko dira, nahiz eta interesdunek ez dituzten egiaztatu beharko. Erakundearen esku dauden bestelako merezimenduak ofizioz konputatuko dira.

Gainerako herri administrazioetan egindako zerbitzuen denbora abenduaren 26ko 70/1978 Legearen I. eranskineko ereduan egiaztatuko da. Edozein kasutan, desglosatu egingo dira, aldi bakoitzari dagozkion eskala, azpieskala, taldea eta maila zehaztuz.

10.2. Merezimenduen fasea ondorengo baremo honen arabera balioetsiko da:

A. Toki, foru edo erkidegoko administrazioan, administrazio horietako edo horien mendeko erakundeetan, sektore publikoaren araubide juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.3 artikuluaren arabera herri administrazio direnetan, karrerako funtzionario zein bitarteko edo lan-kontratudun gisa, subofizial kategorian, Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan egindako zerbitzuak, erakunde horiek halakotzat jo diren aldian.

Hilabete oso bakoitzeko 0,30 puntu eskuratuko dira, 17 puntu gehienez ere.

B. Toki, foru edo erkidegoko administrazioan, administrazio horietako edo horien mendeko erakundeetan, sektore publikoaren araubide juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.3 artikuluaren arabera herri administrazio direnetan, karrerako funtzionario zein bitarteko edo lan-kontratudun gisa, kabo kategorian, Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan egindako zerbitzuak, erakunde horiek halakotzat jo diren aldian.

Hilabete oso bakoitzeko 0,20 puntu eskuratuko dira, 12 puntu gehienez ere.

C. Toki, foru edo erkidegoko administrazioan, administrazio horietako edo horien mendeko erakundeetan, sektore publikoaren araubide juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 2.3 artikuluaren arabera herri administrazio direnetan, karrerako funtzionario zein bitarteko edo lan-kontratudun gisa, suhiltzaile kategorian, Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan egindako zerbitzuak, erakunde horiek halakotzat jo diren aldian.

Hilabete oso bakoitzeko 0,10 puntu eskuratuko dira, 6 puntu gehienez ere.

Euskal Autonomia Erkidegoko foru eta toki administrazioan egindako zerbitzuak baliokide joko dira, uztailaren 30eko 208/1990 Dekretuak, euskal administrazio publikoetako kidego eta eskalen arteko baliokidetzafinkatzen duenak, ezarritako moduan, eta otsailaren 25eko 1/2004 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako kidegoak eta eskalak antolatzekoak, xedatutakoaren kalterik gabe.

Zerbitzuak alegatutako aldietako egunak batuta konputatuko dira eta, behin batura hori eginda, erreferentzia aldia baino frakzio txikiagoak alde batera utziko dira. Horretarako, 30 egun naturalen batura hartuko da hilabete gisa, 180 egun naturalen batura seihileko gisa, eta 365 egun naturalen batura urte gisa.

10.3. Alde batera utzita euskararen ezagutzen gainean 9. oinarrian ezarritakoa, gainerako merezimenduak soilik konputatuko dira eskaerak egiteko epeko azken egunari erreparatuta.

11. LANGILEAK HAUTATZEA.

11.1. Alegatutako merezimenduen balioespena eginda, Epaimahai Kalifikatzaileak interneteko https://suhiltzaileak.araba.eus helbidean argitaratuko du proba gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda, oposizio eta lehiaketa faseetan eta euskaran eskuratutako puntuen arabera ordenatuta, eskainitako helmugekin batera, alegia, hutsik dauden lanpostuen kokapen geografikoarekin.

Berdinketarik egonez gero, Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikuluarekin eta Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20.4 a) artikuluarekin bat etorriz, emakumeei emango zaie lehentasuna, mantentze-lanetako ofizial kategorian Erakunde Autonomoaren plantillaren ehuneko 40ko ordezkaritza eduki arte; horretarako, eskainitako lanpostu hutsak zein karrerako funtzionarioekbetetzen dituztenak hartuko dira aintzat.

Aurreko paragrafoan ezarritakoaren kalterik gabe, berdinketa hausteko lehentasun ordena hurrenez hurren irizpide hauei jarraituz ezarriko da:

1) Oposizio aldian puntuaziorik handiena lortu duenaren alde.

2) Administrazio publikoetan lan egindako denbora luzeena egiaztatu duenaren alde, baldin eta denbora hori lehiaketa aldian balioztatu beharreko merezimendua bada.

Hala eta guztiz ere berdinketarik badago, oraindik, Epaimahai Kalifikatzaileak berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioen araberako irizpideak erabiliko ditu berdinketa hausteko.

11.2. Arestian aipatutako zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek 5 egun baliodun edukiko dituzte Epaimahai Kalifikatzaileari lehiaketa faseko eta euskarako puntuazioei eta berdinketa hausteko irizpideei dagokienez egoki jotzen dituzten erreklamazioak aurkezteko eta eskainitako helmugen inguruko lehentasunezko hurrenkera adierazteko.

Erreklamazioak egiteko epea amaitu eta aurkeztutako erreklamazioak ebatzi ostean, gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda eskuratutako puntuazioaren araberako hurrenkeran interneteko https://suhiltzaileak.araba.eus helbidean argitaratzeko agindua emango du Epaimahaiak, helmuga-lehenespenen behin-behineko banaketarekin batera.

Adierazitako lehenespenen arabera, helmuga bakoitzean derrigorrezko hizkuntza eskakizuna duten lanpostuak esleituko ditu Epaimahai Kalifikatzaileak lehenik eta behin, hizkuntza eskakizuna betetzen duten izangaiekin, puntuazioaren hurrenkera hierarkikoari jarraituz, eta, ondoren, gainerako lanpostuak esleituko ditu.

Helmugen argitalpen horrek ez du inolako eskubiderik ezartzen, ezta helmuga-espektatibarik kontsolidatzen ere; izan ere, euren lanpostuez jabetzen direnean esleituko zaie karrerako funtzionario berriei euren lanpostua, euren helmuga-lehenespenen, hautaketa-prozesuan eskuratutako hurrenkeraren eta lanpostuen zerrendetan lanpostu bakoitzerako ezarritako eskakizun objektiboen arabera. Behin betiko esleipen hori derrigorrezko hizkuntza eskakizuna igarota duten lanpostuekin egingo da berriz ere lehenik eta behin, helmuga bakoitzean, eta, ondoren, derrigorrezko hizkuntza eskakizuna igarota ez duten lanpostuak esleituko dira.

Zerrenda hori Administrazio Batzordeko presidenteari helaraziko zaio.

Lehiaketa faseko eta euskarako puntuazioaren inguruan aurkeztutako erreklamazioak aztertzearen ondorioz berdinketarik gertatzen bada, eta lehen aipatutako irizpideak aplikatu behar badira berdinketa hori hausteko, eragindako pertsonek erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute 5 egun balioduneko epean, berdinketa hausteko irizpideen aurka.

12. KARRERAKO FUNTZIOARIO IZENDATZEA ETA LANPOSTUAZ JABETZEA.

Administrazio Batzordeko presidenteak hautaketa prozesuan parte hartzeko betekizunak betetzen dituztela egiaztatu duten onartutako izangaien behin betiko zerrenda igorriko dio Administrazio Batzordeari, lanpostuak helmuga-lehenespenen, hautaketa-prozesuan eskuratutako hurrenkeraren eta lanpostuen zerrendetan lanpostu bakoitzerako ezarritako eskakizun objektiboen arabera esleituta. Behin betiko esleipena hizkuntza eskakizuna igarota duten lanpostuekin egingo da berriz ere lehenik eta behin, helmuga bakoitzean, eta, ondoren, derrigorrezko hizkuntza eskakizuna igarota ez duten lanpostuak esleituko dira.

Izendapenak ALHAOn argitaratuko dira, eta 5 egun balioduneko epean hartu beharko dute lanpostua karrerako funtzionario gisa, argitaratze egunaren biharamunetik kontatuta.

Adierazitako epean lanpostuaz ez jabetzeak munta handiko arrazoiren bat izan ezik, Erakunde Autonomoko karrerako funtzionario izateko deialdiaren ondoriozko eskubideak galtzea ere ekarriko du.

Kasu horretan, Administrazio BatzordekoPresidentziak beste izendapen proposamen bat igorriko du, hautaketa-prozesuan parte hartzeko betekizunak betetzen dituztela egiaztatu duten onartutako izangaien behin betiko zerrendako hurrengo pertsonaren alde.

13. ALDI BATERAKO LAN-POLTSA.

Ariketak gainditu dituzten izangaien behin betiko zerrendan egonagatik ere karrerako funtzionario izendapena lortu ez duten pertsoneklan­poltsa bat osatuko dute, zerrenda horretako ordenaren arabera, eta lan­poltsa hori kategoriako langileen aldi baterako beharrei erantzuteko erabiliko da. Lan­poltsa hori Erakunde Autonomoak horretarako ezarriko dituen arauen arabera kudeatuko da.

Aldi baterako behar horiei erantzuteko, deialdi honetan onartuak izateko eskaerak onartzeko epearen amaieran eskakizun guztiak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute lan-poltsaosatzen duten pertsonek deia egiten zaienean, bai eta lanpostu bat aldi baterako betetzekoeskaintza egiten denean lanpostu horri dagokionez eska litekeen beste edozein ere.

14. AZKEN ARAUAK.

Oinarri hauetan aurreikusi gabekoetan, hautaprobak lege-arau hauetan ezarritakoaren arabera egingo dira:

- 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, enplegu publikoaren oinarrizko estatutuaren testu bateratua onartzen duena.

- 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoarena.

- 30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, Funtzio Publikoa eraberritzeko neurriena.

- 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakume eta Gizonen Berdintasunerakoa.

- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki araubidearen oinarriak arautzen dituena.

- 1/2017 Legegintzako Dekretua apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duena.

- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearena.

- 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

- 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestu eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

- Langileak Estatuaren Administrazio Orokorraren zerbitzurasartzeko, Estatuaren Administrazio Orokorreko lanpostuak hornitzeko eta funtzionario zibilen sustapen profesionalerako Arautegi Orokorra, martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren bidez onartua.

- Toki araubidean indarrean dauden lege xedapenen testu bateratua, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua.

- 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.

- 10/1998 Foru Araua, martxoaren 31koa, Arabako Foru Administrazioan eta Arabako Lurralde Historikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzkoa.

- 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen ezagutzaegiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailetara egokitzen dituena.

- 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzathartzearena eta hizkuntza tituluen eta ziurtagirien bidez euskara maila egiaztatzetik salbuestearena.

15. DEIALDIAREN AURKA EGITEA

Interesdunek deialdiaren, oinarrien, haien ondoriozko administrazio egintza guztien eta epaimahai kalifikatzailearen jardunaren aurka egin dezakete, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, eta uztailaren 13ko 29/1988 Legeak, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duenak, jasotzen dituzten kasu eta eretan.

I. ERANSKINA

GAI-ZERRENDA

1. Taktika operatiboak. Taktika operatiboen zerrenda orokorra eta xedapen komunak.

2. O. S. 00-003 Guardiako burua.

3. Prozedura operatiboa_000_Operazioen kudeaketa.

4. Suhiltzaile-zerbitzuak eta ingurumena (3).

5. Fisikaren eta kimikaren inguruko oinarrizko kontzeptuak, materia arriskutsuen ingurukoak.

6. Materia arriskutsuak (sailkapena eta identifikazioa) (3).

7. Deskontaminatzea. Norbera babesteko ekipoak. Babes-mailak. (3).

8. Lehergailuen inguruko intzidentziak (3).

9. Materia erregarriak edo oxidatzaileak eta peroxido organikoak (3).

10. Gasak. Problematika espezifikoa (3).

11. Likido sukoien inguruko intzidentziak.

12. Aparrak (3).

13. Erradioaktibitatea. (3).

14. Produktu toxiko eta korrosiboak (3).

15. Agintea eta larrialdiak kontrolatzekoprintzipioak (3).

16. Esku-hartze protokoloak. Substantzia kaltegarripean esposizioaren ondoriozko osasun arazoak.

17. Suteen ikerketa.

18. 400/2013 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan artifizio piroteknikoak erabiltzen dituzten ikuskizunei buruzkoa.

19. 1335/2012 Errege Dekretua, irailaren 21ekoa, gailu piroteknikoen eta kartutxoen araudia onartzen duen maiatzaren 7ko 563/2010 Errege Dekretua aldatzen duena.

20. Gailu piroteknikoen eta kartutxoen araudiko 8. jarraibide tekniko osagarria.

21. Prozedura operatiboa _023_Basoko sutea.

22. Prozedura operatiboa _001_Trafikoak.

23. Prozedura operatiboa _021 A_Eraikin bateko sutea DB barruan dela.