Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

MAÑUETAKO UDALA

Hasierako onespena ematea kale izendegiaren aldaketa partzialari
Argitaratuta: 2019/07/19eko 83. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-83-2272

Udal honek, 2019ko uztailaren 1ean egindako bilkuran, erabaki du hasierako onespena ematea kale izendegiaren aldaketa partzialari.

Bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 82. artikuluan ezarritakoarekin, jendaurrean jartzen da, hamabost egun baliodunez, aukera egon dadin egoki jotzen diren alegazioak eta erreklamazioak aurkezteko.

Mañueta, 2019ko uztailaren 8a

Alkatea

FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ DE LOZA