Documento

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA
Argitaratuta: 2019/07/19eko 83. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-83-2226

Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua

Interesdunei jakinarazi ezin izan zaizkien jakinarazpenak

Administrazioari ez dagozkion arrazoiengatik ondokoei ezin izan zaie jakinarazi honako informazioa; beraz, Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak 108. artikuluan xedatutakoari jarraituz, aipatutako artikulu horrek eskatzen dituen jakinarazteko ahaleginak egin ondoren, iragarki honen bidez ondoren zerrendatzen diren zergapekoei edo haien ordezkariei jakinarazten zaie dei egiten zaiela ondoren zerrendatzen diren prozedurei dagozkien administrazio egintzetara:

Interesdunek edo haien ordezkariek gehienez 15 egun izango dituzte iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera agertzeko. Hain zuzen ere, Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Zuzendaritzako Udal Zerga eta Katastro Zerbitzuaren Bulego Kudeatzailean (Samaniego kalea, 14. Gasteiz) aurkeztuko dira, astelehenetik ostiralera 8:15etik eta 14:30era bitartean, zerga hori kudeatzen duen bulegoak izapidetutako prozeduren berri eman diezaien.

Agertzeko epea igaro, eta interesduna edo haren ordezkaria agertu ez bada, jakinarazpena eginda dagoela ulertuko da legezko ondorio guztietarako, agertzeko emandako epea bukatu ondorengo egunetik aurrera.

Gasteiz, 2019ko uztailaren 5a

Udal Zerga eta Katastro Zerbitzuaren burua

Antonio Espinosa López

IFZ

JAKINARAZPEN ZK.

58027844

AC-99999026933

16303372

AC-56449000017

16638319

AC-56618000003

16253281

AC-56618000006

44674286

AC-56765000003

72734117

AC-56765000015

15920698

AC-56818000019