Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA

Funtzio Publikoa
Argitaratuta: 2019/07/05eko 77. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-77-2061

Behin-behineko langileen izendapena bukatutzat ematea

2019ko ekainaren 15eko dekretuetan xedatutakoaren ildotik, behin-behineko langile hauek kargutik kendu ditu alkateak:

Behin-behineko langile gisa betetzen zuten EH Bildu talde politikoko aholkulari lanpostutik kentzea, 2019ko ekainaren 15eko eragin-datarekin, honako hauek:

Ruth Ibisate Díez-Caballero.

Luis Fernando Velasco Galíndez.

Francisco Javier Núñez Zárate.

Behin-behineko langile gisa betetzen zuten EH Bildu talde politikoko administrari laguntzaile lanpostutik kentzea, 2019ko ekainaren 15eko eragin-datarekin, honako hauek:

Iván Santamaría San Román.

Aimar Gutiérrez Bidarte.

Behin-behineko langile gisa betetzen zuten EH Bildu talde politikoko kabinete-buru lanpostutik kentzea, 2019ko ekainaren 15eko eragin-datarekin, honako hau:

Teresa Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo.

Hala ematen da argitara, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeak -11/1999 Legeak aldatua- 104. artikuluan xedatutako ondorioak izan ditzan.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko ekainaren 25ean

Alkatea

GORKA URTARAN AGIRRE