Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA

Funtzio Publikoa
Argitaratuta: 2019/07/05eko 77. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-77-2060

Behin-behineko langilearen izendapena bukatutzat ematea

2019ko ekainaren 15eko dekretuetan xedatutakoaren ildotik, behin-behineko langile hau kargutik kendu du alkateak:

Joseba Díez Antxustegi jauna behin-behineko langile gisa betetzen zuen EAJ talde politikoko aholkulari lanpostutik kentzea, 2019ko ekainaren 14ko eragin-datarekin.

Hala ematen da argitara, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeak -11/1999 Legeak aldatua- 104. artikuluan xedatutako ondorioak izan ditzan.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko ekainaren 25ean

Alkatea

GORKA URTARAN AGIRRE