Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

NAVARIDASKO UDALA

Behin betiko onestea 1/2018 kreditu gehigarriaren espedientea
Argitaratuta: 2018/12/05eko 140. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2018-140-4421

Bat etorriz Toki erakundeen aurrekontuen 3/2004 Foru Arauak 34.3 eta 15. artikuluetan xedatutakoarekin, eta inolako erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu ez denez 1/2018 kreditu gehigarriaren espedienteari hasierako onespena eman zion erabakiaren aurka, espediente hori behin betiko onetsitageratzen da, honela:

PARTIDA

KONTZEPTUA

EUROAK

330.226006

Kultura. Ekitaldiak eta jaialdiak

12.000

GUZTIRA

12.000

Espediente hau behean zehazten diren baliabideen kontura finantzatuko da:

Partida

Kontzeptua

ZENBATEKOA (€)

40900

CR Ardo azoka

2.500

41002

GV Ardo azoka

2.950

42200

FV Ardo azoka

1.000

87001

GOko Diruzaintzako gerakina

5.550

GUZTIRA

12.000

Erabaki honen aurka, zeinak udal honen 1/2008 kreditu gehigarria behin betiko onesten baitu, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratzen denetik aurrera.

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzanargitaratzen da hau.

Navaridas, 2018ko azaroaren 22a

Alkatea

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GONZALEZ