Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

2016 ekitaldirako Aurrekontu orokorra eta pertsonal plazen plantilak. Behin betiko onarpena. (Espedientea: H16-023)
Argitaratuta: 2016/07/20eko 82. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2016-82-2639

Udalbatzarrak 2016ko maiatzaren 30 egunean egin zuen Osoko Bilkuran hartu zuen 2016 ekitaldirako aurrekontu orokorra, bertan sartuta daudelarik batetik, Udalaren aurrekontua eta udal euskaltegia erakunde autonomoarena eta, bestetik, Aurrekontua Betearazteko Udal Araua; Udaletxeko eta udal euskaltegia erakunde autonomoko pertsonal plazen plantila, hasierako izaeraz onartu zuen. Jende aurrean ikusgai egoteko epea igaro da eta horren barruan bi erreklamazioak aurkeztu dira.

Udalbatzarrak 2016ko uztailaren 12 egunean egin zuen Osoko Bilkuran, egindako erreklamaziok ebatzi eta 2016 urterako aurrekontu orokorra behin betiko onartu zuen.

Kontutan izanik Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauko 15.3 artikuluan erabakita datorren legez, behin betiko erabaki hori oso-osorik argitaratzen da eta argitaratua izan ondoren sartuko da indarrean.

Erabakiak, hitzez hitz transkribatua, honako hauxe dio:

"2016 ekitaldirako aurrekontu orokorra eta pertsonal plazen plantilak. Behin betiko onarpena. (Espedientea: H16-023).

1. 2016 ekitaldirako aurrekontuak betearazteko Udal Arauarekin batera, Udaleko eta Udal Euskaltegi erakunde autonomiaduneko aurrekontu proiektuak osatzen duten 2016 ekitaldirako aurrekontu orokorraren proiektua azterturik, ikus genezake honako hauxe:

1.1. Korporazioen ardurapean dauden zerbitzuen ohiko funtzionamendua lagunduko duten beharrezko gastu maileguak, hauen aurrekontuak beste hartan sartzen direlarik, eta ekitaldian zehar kitatzeko diru sarreren zentzuzko eta arrazoizko aurreikuspenak dauzkala.

1.2. Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeetako Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauan aurrikusitakoarekin bat etorriz Aurrekontuak betearazteko Udal Arauak aurrekontu barruko kudeaketa egokirako beharrezko xedapenak dauzka bere barruan.

1.3. Aurrekontu proiektuak ez du hasierako defizitik.

2. Bestalde, korporazio bakoitzak urtero onartu behar ditu plantillak, aurrekontu bidez, funtzionario, lan-legepeko eta aldirako langileei gordetako lanpostu guztiak barne hartuta, oinarrizko agindu, manu eta aginte-arau hauetan jasotako aplikazioko xedapen hauekin bat: enplegatu publikoaren Oinarrizko Estatutuaren, apirilaren 12ko 7/2007 Legea; Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 90 artikua; Apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuz onartutako Toki Araubidearen arloko xedapenen Testu Bategineko 126. eta 127. artikuluak, Eta Euskal Funtzio Publikoaren ekainaren 6ko 6/1989 Legeko 20. artikulua.

Funtzio Publikoa eta Lan Harreman Arloko buruak prestatu duen 2016ko maiatzaren 12 eguneko B-16-079 eta 2016ko apirilaren 27 eguneko B-16-065 erreferentzia duten txostenak aztertu ditugu, Laudio Udaletxeko eta Udal Euskaltegiko 2016rako aurrekontuko plantilari buruzkoak.

Ikusirik Udal Kontu Hartzailetzako txostena, 2016ko maiatzaren 18 egunekoa, Laudio Udaletxeko eta Udal Euskaltegiko 2016rako aurrekontu onarpenari buruzkoak.

Ikusirik Funtzio Publikoa eta Lan Harreman Arloko zinegotzi ordezkariaren 2016ko maiatzaren 19 eguneko proposamena, erabakita uzteko gailentzea Udal Kontu Hartzailetzak lehen aipatutako txostenetan formulatutako eragozpenak.

Erreklamazio edota alegazioen ondorioetarako eskaini den jendaurreko erakusketa aldian zehar, aurkeztu da Tempoarbe, s.l. enpresaren izenean eta ordezkaritzan diharduen Antonio Rivera Eguidazu jaunaren idatzia, 2016ko ekainaren 27 eguneko 7.961 sarrera erregistroko zenbakiaz, zein posta bulegoan aurkeztu baitzen 2016ko ekainaren 24 egunean.

Idatzi horretan eskatzen da diru-sarreren eta gastuen partida jakin batzuk barne har daitezela eta "D" exekuzio-unitatearen hirigintza-aprobetxamenduarenlagatzearen diru kopurua zehatz dadila.

Ogasun eta Ondare Arloko goi mailako teknikariak 2016ko ekainaren 29an eman zuen txostenean, espedientean jasotakoan adierazi zuen, bere ustez, egoki litzatekeela Arturo Rivera Eguidazu jaunak aurkeztutako alegazioa aintzat ez hartzea, ez baita justifikatu otsailaren 9ko Foru Arauaren, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoaren 17.2 artikuluan erreklamazioak egiteko aipatzen diren kausetako ezein. Izan ere, erreklamatzailearen ustez 2016ko aurrekontuetan sartu beharko liratekeen diru-sarrerak eta gastuak ez dira aurrekontuan derrigorrez sartu behar eta eskatzen duen egiaztapena ere ez da aurrekontuaren berezko edukia.

Arestiko guztiagatik, Ogasun eta Ondare arloko goi mailako teknikariak eta Alkatetzak proposatuta, Arlo horretako zinegotzi ordezkari laguntzailearen bidez, Ogasun eta Ondare arloko nahiz Funtzio Publiko eta Lan Harremanen arloko Informazio Batzordearen Jarraipen Batzordearen aurretiko irizpenaz, Udalbatzako Osoko Bilkurak

ERABAKI DU:

LEHENA. Arturo Rivera Eguidazu jaunak 2016rako aurrekontu orokorrari hasierako onarpena emateko erabakiaren aurka aurkeztutako alegazioa osoki gaitzestea, bere ustez 2016rako aurrekontuan sartu beharko liratekeen diru-sarrerak eta gastuak ez direlako derrigorrez sartu behar eta eskatzen duen egiaztapena ez delako aurrekontuaren berezko edukia, Ogasun eta Ondare arloko goi mailako teknikariak 2016ko ekainaren 29an emandako txostenean argudiatutakoarekin bat. Txosten horren kopia erantsiko zaio erreklamatzaileari bidaliko zaion erabaki honen jakinarazpenari.

BIGARRENA. Gailentzea udal Kontu Hartzailetzaren eragozpenak Udaleko eta Udal Euskaltegiko langileen kostuei dagokienez, zeren iritzia baitu ezen aurrekontuan zuzkitutako zenbatekoak Legean baimendutako ordaisarien gainetik daudela eta arau-hausten dutela eta aurkaratzen 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorren urriaren 29ko 48/2015 Legeko 19. eta 20. Bi artikuluetan xedatutakoa.

A.1. Bere txostenean dio ezen: "nahiz eta ordainsarien igoerak, 2011, 2012, 2013, 2014 eta 2015erako aplikatu ziren Udal honen ekarpenak Elkakidetzari ehuneko 0 izan, horiek suposatzenbaitzuten urte horietarako Estatuko Aurrekontu Orokorretako dagozkien legeetan baimendutakoen gainetiko ordainsariak.

Laudio udaleko, pentsiodunen, LHUIko irakasleeen eta ez irakasleen eta udal euskaltegiko langile funtzionarioen eta lan-legepekoen 2010eko ordainsariak bai baitziren abenduaren 23ko 26/2008 Legeko eta maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Dekretu Legean baimendutako ordainsarien gainetikak, ez baitzen aplikatu, urteko terminoen ondorioz, ordainsarien orotarako multzoaren ehuneko 5aren murrizketa (1. artikulua, b) idatzi-zatia).

Laudio udaleko eta udal euskaltegiko langilen 2011, 2012, 2013, 2014 eta 2015 urteetako ordainsariei buruz ipinitako eragozpenak jadanik gailenduta eta salbuetsita geratu dira Udalbatzar honetako Osoko bilkuran aurretiko bost aldiz, hain zuzen, 2011ko apirilaren 18, 2012ko maiatzaren 14, 2013ko martxoaren 26, 2014ko maiatzaren 19 eta 2015eko ekainaren 30 eguneko osokoetan, 2011, 2012, 2013, 2014 eta 2015 urteetako aurrekontuen onarpenaren kariaz; beraz, iritzi zaio ez dagoela justifikatuta horiek errepikatzea berriro ere 2016 aurrekontu honekiko txostenean.

Hori, gaineratu behar zaio, Kontu Hartzailetzak berak bere txostenean adieazi duenez 2011, 2012, 2013, 2014 eta 2015erako aplikatu ziren ordainsarien igoerak ehuneko 0 izan direla, aurrekontuen lege bakoitzean ezarritakoarekin bat eta gainerako araudi ezargarriarekin bat. Eta 2016an aurrekontuan zuzkitu dira udaleko eta udal euskaltegiko langileen ordainsarien ehuneko 1en igoera, 2015 urterako aurrekontuan zuzkitutakoekiko, 2016 urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren 48/2015 Legeko aipatu den 19. artikuluan xedatutakoarekin bat.

Maiatzaren 20ko 6/2010 Errege Dekretu Legean ebatzitako ordainsarien orotarako multzoaren ehuneko 5aren murrizketari dagokionez, adierazi behar da, hau:

1. Aipatutako Dekretuarekin bat 2010 urtean gauzatu beharreko ordainketen murrizketa, ez zen aplikatzen urteko ordainketekiko, baizik eta 14 nominetako 8rekiko, hala suertatuz, Udaletxeko SicalWin kontabilitateko datuen arabera, 2010 urtean I kapituluko kontzeptuan eginiko ordainketak badirela guztira 12.214.136,04 euro eta 2009 urtean ordainduaren aldean 352.682,57 euro gutxiago.

2. 2011 urtean, aplituta jadanik aurreko urtean oinartutako ordainketen gutxitzea, urte osoari eta langileen gastua murrizteko beste neurri batzuk hartuta, Udaletxeko SicalWin kontabilitateko datuen arabera, I kapituluko kontzeptuan eginiko ordainketak 11.712.400,75 euro izan ziren; horrek suposatzen du gastuaren gutxitze bat eta ordainketen guztirako multzoarengutxitze bat askozaz ere gorago dagoena kontu hartzaileak aipatu arauak aipua egin duen ehuneko 5a hori baino, hara hemen zehazki zer suposatu duen:

- 2009 urtean eginiko ordainketekiko ehuneko 6,80 gutxitzea (12.566.818,61 euro).

- 2010 urtean egindako ordainketekiko ehuneko 4,11 gutxitzea (12.214.136,04 euro), izan ere 14 nominetako 8retako ordainketen murrizketa jadanik eduki baitzuten.

Egiaztatzen denez, ordainketen guztirako multzoarengutzitzea handiagoa da maiatzaren 20ko 6/2010 Errege Lege Dekretuak xedatutako ehuneko 5a baino.

3. 2012 urtean, ekainaren 29ko 2/2012 Legean, 2012 urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrenean eta 20/2012 Errege Lege Dekretua, uztailaren 13koa, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzkoan xedatutakoarekin bat, langileen gastua gutxitzeko neurriak hartu dira eta horiek suposatu izan dute, udaletxeko SicalWin kontabilitateko datuen arabera, I kapituluko kontzeptuan eginiko ordainketak 10.510.301,11 euro izan zirela, eta horrek suposatzen duela ehuneko 10,26a gutxitzea 2011 urtean eginiko ordainketa guztien multzoaren aldean.

A.2. Aldi baterako kontratazioetarako kontsignatutako diru-zenbatekoen eragozpenei dagokienez, adierazi behar da aldi baterako langileak kontratatzeko edo bitarteko funtzionarioakizendatzeko debekua ez dela erabatekoa, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorren 48/2016 Legeko 20. artikuluan bertan, 2. idatz-zatian, salbuespenak baitakartza:

"Bi. 2016 urtean ez da aldi baterako langilerik kontratatuko, ezta aldi baterako estatutuzko langilerik edo bitarteko funtzionariorik izendatuko, ez bada salbuespeneko kasuetan eta premiazko eta geroratu ezineko beharrei erantzuteko eta oinarrizko zerbitzu publikoen funtzionamenduari eragiten dioten edota lehentasuneko iritzitako sektore, funtzio eta kategoria profesionaletan."

Esan beharra dago . Bi idatz-zati hori badela 20/2011 Errege Lege Dekretuan, uztailaren 13koa, aurrekontu, zerga eta finantza arloan premiazko neurriakk hartzen dituena defizita zuzentzeko eta testu hori berdina jasota geratu dela Estatuko Aurrekontu legeetan, segidan, 2012 urtekotik gaur egungo indarrekora arteko, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorren 48/2015 Legera arte.

Aldi baterako lan-legepeko langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioakizendatzeko Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioaren aldez aurretiko baimenaren beharra, Kontu-hartzailetzak aipatutakoa, (48/2015 Legeko aipatutako 20. artikuluko laugarren idatzi-zatia), bazetorren xedatuta ere 20/2011 Errege Lege Dekretuan, 2/2012 Legean eta 17/2012 Legean, baina lege horietako batek berak ere ez du oinarrizko lege-arau izaerarik, ezta 48/2015 Legeak ere. Aiztitik, Bigarren idatzi-zatiak badu izaera hori. Izan ere, aldez aurretiko baimen hori aurreikusita dago Estatuko Administrazio Orokorrean egiten diren lan-legepeko eta bitarteko funtzionarioen izendapenetarako. Beraz, Ogasun eta Herri Administrazioetako Ministerioko Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak Toki Erakunde batek aurkeztutako kontsulta bati 2012ko urtarrilaren 27 egunean emandako erantzunean oinarrituta, ulertu behar da Defizita zuzentzeko aurrekontu, tributu eta finantza arloko premiazko neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Legearen 3. artikuluko Bigarren puntuan xedatutakoaz:

"3. Artikuluko Bi idatzi-zatiari dagokionez, lan legepeko aldi baterako langileak kontratatu eta aldi baterako estutupeko langileak edo bitarteko funtzionarioakizendatzeari buruzko idatzi zati horrek horrek oinarrizko arau izaera du ere badu eta, beraz, Toki Administrazioa osatzen duten erakundeei ere aplikagarrria da, eta dagokion Toki Erakundeari egokituko zaio zehaztea ia 2012 urtean zehar aldi baterako langileak kontratatu ahal ziren ala ez, lehentasunezkoak iritzitako sektore, funtzio edo kategoria profesionalen edo funtsezkozerbitzu publikoen funtzionamenduari eragiten diotenaren arabera.

Beraz, irizten zaio udal Kontu Hartzailearen eragozpen horrek 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorren urriaren 29ko 48/2015 Legeko 20. artikuluko Bi idatz-zatian xedatutakoa hautsi eta horren doalakoak, ez duela funtsik. Tokiko Gobernu Batzarrak 2012ko irailaren 14ko bileran hartutako erabakiaren bidez zehaztu egin ziren lehentasunezkotzatjotzen diren sektore, funtzio eta kategoria profesioanalak, baita Laudio Udaleko funtsezkozerbitzu publikoen funtzionamenduari eragiten dioten zerbitzuak ere, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 23. artikuluaren Bigarren idatzi-zatian xedatutakoarekin bat (orain 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorretai buruzko urriaren 29ko 48/2015 Legearen 20. artikuluaren Bigarren idatzi-zatian xedatutakoarekin bat).

HIRUGARRENA. Aurrekontuan sartutako Elkarkidetzari enpresaren ekarpenen kuotei dagokienez, betiere udal langileen, LHUIko irakasle ez diren langileen eta udal euskaltegiko langileen estaldurarako, Kontu Hartzaileak jasoarazi ditu arrazoizko zalantzak Laudio udalaren kargu eta kostu Elkarkidetzapentsioen planeko kuoten ekarpenak ordaintzeaonartzeaz.

Hala ere, udalak betetzen ditu bi betebehar horiek 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorren urriaren 29ko 48/2015 Legeko 19.2 artikuluan ekarpen horiek egiteko, alegia:

- Aipatu den Leean erabakitako terminoetan, erreferentziako administrazioan soldata masaren igoerarik gertatzea.

Eta Elkarkidetzarako ekarpenetarako aurrekontuan kontsignatutako zenbatekoari dagokionez, Udalak sekula ez diola utzi aurrekontuan Elkarkidetzaren ekarpen osoa kontsignatzeari, puntu horretan, beraz, ez baita aldatzen I. kapitulua.

- Erretiroaren inguabarraren estaldura barne hartzen duten aseguru kolektiboko enplegu-pentsioen edo aseguru-kontratuen planak 2011ko abenduaren 31 egunaren aurretik sinatutakoak izatea.

Laudio Udalak bat egin du Elkarkidetza BGAEarekin, hasiera batean, 1995 urtean, Foru Mutuan zegoen funtzionarioen taldearekiko eta, geroztik, 2000 urtean, Laudio Udalaren Zerbitzurako Langileen Erregelamenduko I. eranskineko I. kapituluko 85., 86. eta 87. artikuluetan eta 2. eranskineko bosgarren puntuan xedatutakoaren indarrez, hala eskatzen zuen gainerako udal langileen integrazioa posibilitatzeko.

Udal Euskaltegiak bat egin du eta sartu da Elkarkidetzan 2000 urtean, Udal Euskaltegiko Langileen Erregelamenduko I. eranskineko I. kapituluko 85., 86. eta 87. artikuluetan eta 2. eranskineko bosgarren puntuan erabakita dakarrenaren indarrez.

LAUGARRENA. Gailentzea, halaber, ipinitako eragozpenak aldi baterako lan-legepeko edo bitarteko funtzionarioen izendapenerako, ordezkapenetarako, programa tenporaletarako edo zereginen pilaketagatiko kontratazioetarako aurrekontuan kontsingatutako zenbatekoei buru, izan ere, adierazi baitu ezen: "badaude aurrekontuan kontsignatuta bakanteak, onartutako plaza eta postuei dagozkienak, espezifikatu barik bitarteko izaeraz bete gabekoek duten kostuaren zenbatekoa".

2016ko maiatzaren 12 eguneko B-16-078 erreferentzia duen Funtzio Publikoa eta Lan Harreman Arloko buruaren txostenean, aurrekontua eta plantillaren tramitatzeko eta onartzeko espedientean txertatutakoan, jasota daude berariaz zerbitzuen eginkizunetan atxikitako karrerako pertsonalik, ezta bitartekorik ere, ez duten bakanteengatik aurrekontuan kontsignatutako zenbatekoak eta adierazten dira programa bakoitaren zenbatekoak eta guztirakoa ere.

Bitarteko funtzionarioakizendatzeko eta aldi batrako kontratazioetarako (ordezkapenak, zereginen pilaketa, denboraldiko programak, e.a.) aurrekontuan kontsignatuko zenbetekoei dagokienez, txosten horretan adierazten dira bitarteko funtzionarioakizndatzeko eta aldi baterako lan kontratazioetarako aurreikusi egin duten programa bakoitzeko zenbatekoak eta guztirako zenbatekoa.

BOSGARRENA. Gailentzea Udal Kontu Hartzailetzak formulatutako eragozpenak, Lurzoruaren Udal Ondarea (LUO) hornitu eta zuzkitzeari buruzkoa.

Udal Kontuhartzailetzako 2016ko maiatzaren 18ko txostenak hauxe dio: "Lurzoruaren Udal Ondarea gehitzeko 2016ko aurrekontu zuzkiduraren zifra 99.500,00 euro da eta zuzkitu beharko litzatekeena, Legean aurreikusitakoaren arabera, 2016ko diru-sarreren aurrekontuko 1. eta 2. kapituluetako baturako zenbatekoaren ehuneko 10a, zifratuko litzateke 581.000,00 euroan, zeinek urterako eta azken urteetarako multzoan zuzkiduraren defizita igotzen duen, eta horregatik eragozpena jasoarazi egin ditu".

Halaxe da, Eusko Legebiltzarrak onartutako Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 114.1 artikuluak xedatuta dakar ezen "Udalak bere urteroko aurrekontuetan udal-ondarerako izendatutako diru-kopuruak ezin izango du, inola ere, diru-sarreren I. eta II. kapituluen batuketa osoaren ehuneko 10etik behera jo".

Hala ere, artikulu bereko, 2. Paragrafoan zehaztzen du ezen: "Aurrekontu-izendapenaren gutxieneko diru-kopuruari buruz aurreko paragrafoan ezarritako araua lau urteko aldiei dagokie. Beraz, aurrekontu-ekitaldi jakinekiko aurreikuspentxikiago edo handiagoak, lau urteko epe berberean, geroko aurrekontu ekitaldietan egin beharreko kontrako aurreikuspenen bidez konpentsatu ahal izango dira, betiere ziurtatzen baldin bada aurreko paragrafoan lau urte horietarako adierazitako urteko batez besteko ehuneko 10a betetzea".

Halaxe da, Kontu Hartzailetzako txosten horrek adierazten duenez, LUOa gehitzeko 2016 aurrekontuan jasotako zuzkidura soilik da 99.500,00 euro; zenbateko hori ez da iristen ere 2016ko diru-sarreren aurrekontuko 1. eta 2. kapituluak batera hartutako zenbatekoaren eguneko 10era. Alabaina, arestian aipatutako 114 artikuluak xedatuta dakarrenez, aurrekontu zuzkiduraren gutxieneko zenbatekoari buruzko araua ulertu behar da lau-urteko epeei dagokiela. Horrek esan nahi du, legeak nahitaez eskatutako zuzkiduraren betetzen ari garen ala ez ondorioztatu ahal izateko, egin beharko litzateke kalkulua kontuan izanik lau-urteko epeak, eta kalkulu hori ez da egin.

Bestalde, udal Kontu Hartzailetzako txostenaren arabera, azken urteotarako zuzkiduraren defizita handitu egin da. Hala ere, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzaile bitartez, teknikariaren eta Alkatetza Udalburuaren 2015 ekitaldiko aurrekontu orokorrari buruzko administrazio ebazpen proposamenarekin bat, 2015 ekitaldiko aurrekontuak txertatuta eta barneratuta zeuzkan finantziazio-aurreikuspenak obra-lanen eta obra-lan ekimenen eta izaera publikoko eta zuzkidura publiko azpiegituren ekimenetan, 1.222.500,00 euro zenbatekora arte igotzen zirenak, udal Kontu Hartzailetzak bere txostenean adierazitako kopurua luzaz gaindituta.

Beraz, 2016 ekaitaldiko defizita estaliko litzateke 2015 ekitaldiko soberakinarekin. Alabaina, arestian adierazi izan den legez, kalkulu hori egin behar baita lau-urtero, zehaztu ahal izateko ia betetzen den ala ez legeak aurreikusitakoa betetzen den.

Gainera, kontuan izan behar da ezen udalak aurreikusita duela onartzea 2016 aurrekontuaren onarpenarekin batera eta aldi berean, kreditu gehigarriak emateagatik espedientearen aldatzea; bertan jasotako inbertsioak 1.668.622,00 euro zenbatekoak dira, eta udal arkitektoaren iritziarekin bat, lurzoruaren udal ondarearen helburuetara atxiki ahal izateko baldintzakbetetzen dituztenak. Ondorioz, nahiz inbertsio horiek jasota ez egon 2016 aurrekontuan, bai hartu behar direla kontuan arestian aipatu den lau-urteko kalkuluaren eragiketa gauzatzerakoan; horrela legez ezarritako ehuneko 10aren zuzkidurarekin betebeharra betearazita.

SEIGARRENA. Onartzea, behin betiko izaeraz, 2016 ekitaldirako aurrekontu orokorra, proiektatua izan den forman, Udal aurrekontua eta Udal Euskaltegia erakunde autonomoarenaz osatuta dagoena. kapituluka laburtuta hauxe da:

A) Udaletxeko udal aurrekontua

2016 Gastuak

Kap.

Izendapena

Euro

1

Langile gastuak

10.705.921,00

2

Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan

8.755.547,33

3

Finantza-gastuak

128.145,00

4

Transferentzia arruntak

2.221.535,25

5

Kreditu globala eta beste aurreikusigabeak

35.000,00

Gastu arrunta guztira

21.846.148,58

6

Benetako inbertsioak

1.292.705,00

7

Kapital transferentziak

0,00

8

Finantza-aktiboak

40.000,00

9

Finantza-pasiboak

0,00

Guztira kapital gastua

1.332.705,00

Gastuak guztira

23.178.853,58

2016 Sarrerak

KAP.

Izendapena

Euro

1

Zerga zuzenak

5.630.000,00

2

Zerga zeharkakoak

180.000,00

3

Tasak eta beste diru-sarrerak

4.637.322,00

4

Transferentzia arruntak

12.516.037,58

5

Ondaretiko diru-sarrerak

175.494,00

Sarrera arrunta guztira

23.138.853,58

6

Benetako inbertsioen besterentzea

0,00

7

Kapital transferentziak

0,00

8

Finantza-aktiboak

40.000,00

9

Finantza-pasiboak

0,00

Guztira kapital sarrerak

40.000,00

Diru-sarrerak guztira

23.178.853,58

B) Udal euskaltegia erakunde autonomoko aurrekontua

2016 Gastuak

Kap.

Izendapena

Euro

1

Langile gastuak

611.312,00

2

Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan

11.250,00

3

Finantza-gastuak

0,00

4

Transferentzia arruntak

0,00

Gastu arrunta guztira

622.562,00

6

Benetako inbertsioak

0,00

7

Kapital transferentziak

0,00

8

Finantza-aktiboak

0,00

9

Finantza-pasiboak

0,00

Guztira kapital gastua

0,00

Gastuak guztira

622.562,00

2016 Sarrerak

Kap.

Izendapena

Euro

1

Zerga zuzenak

0,00

2

Zerga zeharkakoak

0,00

3

Tasak eta beste diru-sarrerak

64.100,00

4

Transferentzia arruntak

558.412,00

5

Ondaretiko diru-sarrerak

50,00

Sarrera arrunta guztira

622.562,00

6

Benetako inbertsioen besterentzea

0,00

7

Kapital transferentziak

0,00

8

Finantza-aktiboak

0,00

9

Finantza-pasiboak

0,00

Guztira kapital sarrerak

0,00

Diru-sarrerak guztira

622.562,00

C) Aurrekontu orokor kontsolidatua

2016 Gastuak

Kap.

Izendapena

Euro

1

Langile gastuak

11.317.233,00

2

Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan

8.766.797,33

3

Finantza-gastuak

128.145,00

4

Transferentzia arruntak

2.059.395,14

5

Kreditu globala eta beste aurreikusigabeak

35.000,00

Gastu arrunta guztira

22.306.570,47

6

Benetako inbertsioak

1.292.705,00

7

Kapital transferentziak

0,00

8

Finantza-aktiboak

40.000,00

9

Finantza-pasiboak

0,00

Guztira kapital gastua

1.332.705,00

Gastuak guztira

23.639.275,47

2016 Sarrerak

Kap.

Izendapena

Euro

1

Zerga zuzenak

5.630.000,00

2

Zerga zeharkakoak

180.000,00

3

Tasak eta beste diru-sarrerak

4.701.422,00

4

Transferentzia arruntak

12.912.309,47

5

Ondaretiko diru-sarrerak

175.544,00

Sarrera arrunta guztira

23.599.275,47

6

Benetako inbertsioen besterentzea

0,00

7

Kapital transferentziak

0,00

8

Finantza-aktiboak

40.000,00

9

Finantza-pasiboak

0

Guztira kapital sarrerak

40.000,00

Diru-sarrerak guztira

23.639.275,47

ZAZPIGARRENA. Onartzea 2016 ekitaldirako Udal Aurrekontua Betearazteko Udal Araua, erredaktatua izan den forman.

ZORTZIGARRENA. Onartzea apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 90. artikuluan, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretuko 126. eta 127. artikuluetan eta uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoko 6/1989 Legeko 20. artikuluan xedatutakoarekin batera, honako hauek:

A) 2016 ekitaldirako Laudioko Udaleko karrerako funtzionari, lan-legepeko langile finko eta aldi baterakoen plantila, proposamen honekin batera doan dokumentuaren arabera eta 1. zenbakia duen eranskinari dagokiona.

B) 2016 ekitaldirako Udal Euskaltegiko karrerako funtzionari eta lan-legepeko langileen plantila, proposamen honekin batera doan dokumentuaren arabera eta 2. zenbakia duen eranskinari dagokiona.

BEDERATZIGARRENA. Onartzealuzatzea lan jardunaldia 5009 kodea duen Gazteriako Teknikaria eta 6012 kodea duen Berdintasunerako Teknikaria plazena, egun denbora partzialean daudenak, lan jardunaldiaren ehuneko 50ean, bada handitzea lan jardunaldi osora, hau da, ehuneko 100era.

HAMARGARRENA. Erabaki honek ekonomiazko eragin eta ondorioz indarra hartuko du 2016ko urtarrilaren 1etik hasita, behin 2016 ekitaldirako aurrekontuak betearazteko izaera hartu ondoren.

HAMAIKAGARRENA. Erabaki hau aurrekontu honi berari dagokion ekitaldi honetan jarriko da indarrean, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei Buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauko 16. artikuluan xedatutakoa bete ondoren, hots, ALHAOn aurrekontua argitaratu ondoren."

2016 ekitaldirako Aurrekontu orokorra eta pertsonal plazen plantilak, behin betiko onartu duen erabakiaren aurka, interesatuek Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegiaren aurrean administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri dezakete zuzenean, ALHAOn erabaki horren argitalpen egunaren biharamunetik hasita bi (2) hileko epearen barruan.

Laudio, 2016ko uztailaren 13a

Jarduneko Alkateak

Jon Ander Altube Lazkano

1 zk. eraskina

Laudioko udalaren plantila

2016ko aurrekontu urtea

PLAZA

TALDEA

AZPIESKALA

KLASEA

PLAZAK GUZTIZ

BAKANTEK

PLAZA KODEA

A) KARRERAKO FUNTZIOANARIONEN PLANTILA

HABILITAZIO ESTATUKO FUNTZIONARIOAK

IDAZKARIA

A1

1

0001

KONTUHARTZAILEA

A1

1

0002

DIRUZAINA

A1

1

1

0003

ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA

A. O. T.

A1

TECNIKOA

2

1001

1002

ADMINISTRARIA

C1

ADMINISTRATIBOA

27

10

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

C2

LAGUNTZAILEA

2

2

3001

3002

KONTSERJEA

E

MENPEKOA

1

4001

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA

ARKITEKTOA

A1

TEKNIKOA

GOI TEKNIKARIA

1

1

5001

PSIKOLOGOA

A1

TEKNIKOA

GOI TEKNIKARIA

2

1

5002

5003

PEDAGOGOA

A1

TEKNIKOA

GOI TEKNIKARIA

2

1

5004

5005

HIZKUNTZA NORMALIZATZEKO TEKNIKOA

A1

TEKNIKOA

GOI TEKNIKARIA

1

1

5006

ITZULTZAILEA

A1

TEKNIKOA

GOI TEKNIKARIA

1

1

5007

INGURUMEN TEKNIKARI

A1

TEKNIKOA

GOI TEKNIKARIA

1

1

5008

GAZTERIA TEKNIKARIA

A1

TEKNIKOA

GOI TEKNIKARIA

1

1

5009

ARKITEKTO TEKNIKOA

A2

TEKNIKOA

ERDI M. TEKNIKARI

4

2

6001

6002

6003

6004

INJENIARI TEKNIKOA

A2

TEKNIKOA

ERDI M. TEKNIKARI

1

6005

LIBURUZAINA

A2

TEKNIKOA

ERDI M. TEKNIKARI

2

1

6006

6011

GIZARTE LAGUNTZAILEA

A2

TEKNIKOA

ERDI M. TEKNIKARI

2

6007

6008

O. T. L.

A2

TEKNIKOA

ERDI M. TEKNIKARI

2

6009

6010

BERDINTASUN TEKNIKARIA

A2

TEKNIKOA

ERDI M. TEKNIKARI

1

1

6012

SARE INFORMATIKOEN ADMINISTRADOREA

C1

TEKNIKOA

TEKNIKARI LAGUN

1

1

7001

DELINEATZAILE

C1

TEKNIKOA

TEKNIKARI LAGUN

2

1

7002

7003

ARDURADUN TEKNIKOA

C1

TEKNIKOA

TEKNIKARI LAGUN

5

1

7004

7005

7006

7007

7008

OFIZALE ONDOKOAK

C1

ZERBITZU BEREZIAK

UDALTZAINGOA

3

2

8001

8002

8003

AGENTE LEHENAK

C1

ZERBITZU BEREZIAK

UDALTZAINGOA

6

1

8004

8005

8006

8007

8008

8009

UDALTZAINAK

C1

ZERBITZU BEREZIAK

UDALTZAINGOA

22

7

8010

8011

8012

8013

8014

8015

8016

8017

8018

8019

8020

8021

8022

8023

8024

8025

8026

8027

8028

8029

8030

8031

KAPATAZ ARDURADUNAK

C2

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

1

1

9001

OFIZIO MAISUAK

C2

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

3

2

9002

9003

9004

LANDA GARAPENEKO OFIZIALA

C2

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

1

1

9000

OFIZIALE GIDARIAK

C2

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

4

1

9005

9006

9007

9008

OFIZIALE IGELTSEROA

C2

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

2

1

9009

9010

EREIKINAK GARBITZEKO OFIZIALA

C2

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

1

1

9011

PEOI BEREZILARIAK

C2

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

20

5

9012

9013

9014

9015

9016

9017

9018

9019

9020

9021

9022

9023

9024

9025

9026

9027

9028

9029

9030

9057

BILETEGIKO PEOI BEREZILARIA

C2

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

1

9031

BEGIRALE SOROSLEA

C2

ZERBITZU BEREZIAK

ZEREGIN BEREZIAK

2

1

1100

1101

OPERARIAK

E

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

13

5

9032

9033

9034

9035

9036

9037

9038

9039

9040

9041

9042

9043

9044

9045

GARBIKETA OPERARIAK

E

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

6

2

9046

9047

9048

9049

9050

9051

HERRI ESKOLETAKO KONTSERJEA

E

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

3

9052

9053

9054

ATEZAIN HARRERAGILEA

E

ZERBITZU BEREZIAK

OFIZIOKO LANGILE

2

1

9055

9056

KARRERA FUNTZIONARIOAK

PLANTILA OSOA

154

58

B) LAN LEGEPEKOEN PLANTILA

ARDURADUN TEKNIKOA

C1

TEKNIKARI LAGUNTZ.

2

0200

0201

LAN LEGEPEKO LANGILEAK

PLANTILA OSOA

2

LANBIDE HEZIKETA UDAL IKASTXEA

L. H.. U. I. KO IRAKASLEA

A1/A2

GOI/ERDI M. TEKNIKO

43

30

0300

0301

0302

0303

0304

0305

0306 (ehuneko 50 lanaldi partziala)

0307

0308

0309

0310

0311

0312

0313

0314

0315

0316

0317

0318

0319

0320

0321

0322

0323

0324

0325

0326

0327

0328

0329

0330

0331

0332

0333

0334

0335

0336

0337

0338

0339

0350

0358

0359

GOI-MAILAKO INJINERU EDO INJINERU TEKNIKO

A1/A2

GOI/ERDI M. TEKNIKO

4

4

0340

0341

0342

0357

TAILERREKO MAISUA

C1

TAILERREKO MAISUA

11

4

0343

0344

0345

0346

0347

0348

0349

0351

0352

0353

0354

OFIZIALE ADMINISTRARIA

C2

TEK. LAGUNTZAILEA

1

0355

KONTSERJEA

E

OFIZIOKO LANGILEA

1

0356

LANBIDE HEZIKETA UDAL IKASTXEA

PLANTILA OSOA

60

38

UDALETXEA GUZTIRA

PLANTILA OSOA

216

96

FUNTZIONARIO LANGILEGOA

PLANTILA OSOA

154

58

LAN LEGEPEKO LANGILEGOA

PLANTILA OSOA

62

38

2 zk. eraskina

Udal euskaltegiko plantila

2016ko aurrekontu urtea

A) KARRERAKO FUNTZIOBARIOAK PLANTILA

PLAZA

TALDEA

ESKALA

AZPIEESKALA

KLASEA

PLAZAK GUSTIZ

PLAZA

KODEA

Irakasle

A2

Administrazio berezial

Tecnikoa

Erdi M. Teknikaria

11

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

Administrativo

C1

Administrazio orokorra

Administratiboa

1

012

KARRERA FUNTZIONARIOAK

PLANTILA OSOA

12