Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZANBRANAKO UDALA

Behin-behineko alkatea izendatzea
Argitaratuta: 2016/07/20eko 82. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2016-82-2585

Alkatearen uztailaren 11ko 88/2016 Ebazpenaren bidez, eta bat etorriz azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak, toki erakundeen antolakuntza, funtzionamendua eta araubide juridikoaren Erregelamendua onartzen duenak, 47.2 artikuluan ezarritakoarekin, behin-behineko alkate izendatu zen Ignacio Fernández Roa jauna, udalbatza honetako lehen alkateordea, 2016ko uztailaren 18tik abuztuaren 1era bitartean, egun horretan itzuliko baita bere zereginetara alkate lehendakaria.

Zanbrana, 2016ko uztailaren 11

Alkate lehendakaria

Aitor Abecia Jiménez de Aberásturi