Araudia

 

AURKIBIDEA 

GOFE
Gizarte Zerbitzuen Legea
Mendekotasuna
Eskubide eta Betebeharren Gutuna
Prezio publikoak
Egoitza-unitaterako sarbidea
ZERBITZU OROKORRAK
Oinarrizko gizarte zerbitzuak
Etxez etxeko laguntza
PRESTAZIO ETA DIRULAGUNTZAK
Mendekotasunaren prestazioak
Kotizazioa Gabeko Pentsioak
Kotizazioa gabeko pentsioaren titularrak izanda alokatutako etxebitzan bizi direnentzako osagarria
Gizarte ongizaterako funtsaren pentsioak
Autonomia pertsonala sustatzeko laguntzak
Osasun eta farmazia laguntza
Gizarte larrialdietarako laguntzak
Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria
Premiazko egoeretarako laguntza bereziak
Askatasunik gabeko pertsonentzako laguntza ekonomikoak
Gizarteratzeko ibilbideetan parte hartzen duten pertsonentzat Laguntza ekonomikoak
ADINEKOAK
Egoitza-Zerbitzuak eta eguneko arreta
EZINDUAK
Ezintasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko nazioarteko konbentzioa
Ezinduen gizarteratzea
Ezintasun graduaren kalifikazioa
Degaitasuna egiaztatzeko txartela
Mugikortasun arazoak dituzten pertsonek ordezko garraiobide gisa taxi zerbitzua erabiltzeko laguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak
Ezinduentzako gizarte zerbitzuak
ADINGABEAK ETA FAMILIA
Haurren eskubideen buruzko hitzarmena
Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko legea
Harrera, balorazioa eta orientazioa
Nazioarteko adopzioa
Familia harrera
Familientzako laguntza
Familia Bitartekaritza
Familia adizkidetzea
Familia ugariak
Haurren eta nerabeen behatokia
BESTE TALDEAK
Emakumeen berdintasuna
Atzerritarrak
Gizarte- bazterketa
Elkarteen legea
Boluntarioei buruzko legea
KONTSEILUAK
Gizarte Zerbitzuetarako Arabako Lurralde Kontseilua
Adinekoen Kontseilua
Adingabeen kontseilua
BESTEAK
Erregistro eta ikuskatzailetzarako unitatea
Etika batzordea
 
 
 
 
21/88 Foru araua ekainaren 20koa zeinen bidez Gizarte Ongundearen Foru Erakundea Organismo Autonomoa eratzen den (ALHAO 74 zk., 1988/07/01)
http://www.jjggalava.eus/Hemendik/ficherosFTP/eu/Normativa_Basica/5/juntas/21_1988/TOriginal.pdf#pagemode=bookmarks
 
 132/2015 Foru Dekretua, uztailaren 3koa, Diputatu Nagusiarena. Honen bidez Arabako Foru Aldundiaren sailen egitura zehazten da 2015-2019 legealdirako. (ALHAO, 79 zk., 2015/07/06)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2015/079/2015_079_03274_E.pdf

139/2015 Foru Dekretua, uztailaren 8ko Diputatu Nagusiarena. Honen bidez Diputatu Nagusiaren uztailaren 3ko 132/2015 Foru Dekretuaren aldaketa; Foru Dekretu horren bidez, Arabako
Foru Aldundiaren sailak ezarri ziren 2015-2019 agintaldirako. (ALHAO, 81 zk., 2015/07/10)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2015/081/2015_081_03344_E.pdf
 
49/2015 Foru Dekretua, abuztuaren 4koa. Honen bidez, aldatu egiten da azaroaren 8ko 57/2012 Foru Dekretua, Gizarte Zerbitzuen Saileko egitura organikoa eta funtzionala onartzen dituena. (ALHAO, 95 zk, 2015/08/14)
 
13/2016 Foru dekretua, otsailaren 9koa, Gizarte Zerbitzuen Sailaren egitura organiko eta funtzionala onartzen duena  (ALHAO, 25 zk., 2016/03/02)
 
 
12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzu-ei buruzkoa. (EHAA - 246 zk., 2008/12/24).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&a=200807143
 
7/2012 LEGEA, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta
Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze aldera zenbait lege
aldatzekoa. (EHAA- 84 zk., 2012/04/30)
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?e&f=20120430&s=2012084
 
185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.(EHAA, 206 zk., 2015/10/29)
 
 
39/2006 Legea, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa (BOE 299 zk., 2006/12/15).
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf
 
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.(BOE Nº 185 de 03/08/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/03/pdfs/BOE-A-2012-10468.pdf
 
Mendekotasuna balioesteko baremoari buruzkoa504/2007 Errege Dekretua, Mendekotasuna balioesteko baremoari buruzkoa.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/21/pdfs/A17646-17685.pdf
 
2010eko ekainaren 29ko ebazpena, Politika Orokorreko Gizarte eta Kontsumo Gaietako Idazkaritzarena, apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuan ezarritako mendekotasun egoera balioesteko baremoaren aldaketari buruzkoa, eta, horregatik,  Autonomia eta Mendekotasunarentzako Arreta Sistemaren Lurralde Kontseiluaren Akordioa argitaratuko dena.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/12/pdfs/BOE-A-2010-10984.pdf
 
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para la elaboración de los planes de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal; datos básicos del sistema de información del SAAD y Catálogo de referencia de servicios sociales.
 
Diputatuen Kontseiluaren 50/2014 Foru Dekretua, urriaren 7koa, aldatzen duena uztailaren 22ko 36/2014 Foru Dekretua, zeinek arautu zuen mendetasun egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedura, bai eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako gizarte zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko eskubidea eta prozedura ere. (ALHAO, 115 zk., 2014/10/10)
 
Diputatuen Kontseiluaren 58/2014 Foru Dekretua, azaroaren 11koa, zenbait agindu aldatzen duena uztailaren 22ko 36/2014 Foru Dekretuan, mendetasun egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedurari, bai eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako gizarte zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko eskubide eta prozedurari buruzkoan.(ALHAO,133zk., 2014/11/21)
 
 
 
Diputatuen Kontseiluaren 56/2016 Foru Dekretua, abuztuaren 3koa; honen bidez, aldatu egiten da Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 22ko 36/2014 Foru Dekretua, arautzen duena mendetasun egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedura, bai eta egoera horietan Arabako Gizarte Zerbitzuen zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko eskubidea eta prozedura ere. (ALHAO 91 zk., 2016/08/17)
 

Diputatu Kontseiluaren 42/2015 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa , aldatzen duena uztailaren 22ko 36/2014 Foru Dekretua, zeinak arautzen baitu mendetasun egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedura, bai eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako gizarte zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko eskubidea eta prozedura ere. (ALHAO 90 zk. 2015/07/31).
    
Eskubide eta Betebeharren Gutuna
 
64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, zeinaren bidez onartu baita euskal autonomia erkidegoko gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta kexen araubidea. (EHAA 76 zk., 2004/04/23).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20040423&s=2004076
 
 
  
391/2010 Erabakia, ekainaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Zerga Premiazko Araugintzako 1/2010 Dekretua Ara bako Foru Aldundiaren, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen eta Gazteriaren Foru Erakundearen eragiketa ekonomikoetara egokitzeko beharrezko eragiketak egitea onartzen da. (ALHAO 73 zk., 2010/07/02).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2010/073/2010_073_04533.pdf
 
  
 Diputatuen Kontseiluaren 40//2019 Foru dekretua, abuztuaren 2koa, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuen prezio publikoak arautzen dituena. (ALHAO , 99 zk., 2019/08/28)


https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/099/2019_099_02764_E.pdf
 
Hutsak zuzentzea 2019-2764 iragarkian, Foru Gobernu Kontseiluaren abuztuaren 2ko 40/2019 Foru Dekretuarena. Onestea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzea. (ALHAO , 109 zk., 2019/09/20)
 
 
 
Egoitza-unitaterako sarbidea
 
Diputatuen Kontseiluaren 32/2015 Foru Dekretua, ekainaren 2koa, arautzen duena Arabako Lurralde Historikoko osasun eta gizarte arloko egoitza-unitaterako sarbidea. (ALHAO 67 zk., 2015/06/05).
 

Oinarrizko gizarte zerbitzuak
 
155/2001 Foru Dekretua, uztailaren 30ekoa, gizarte-zerbitzuen alorreko egitekoak zehazteko dena. EHAA, 165. zk., 2001eko abuztuaren 27koa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20010827&a=200104794
 
66/2002 Foru Dekretua, abenduaren 17ko Diputatuen Kontseiluarena. Horren bidez, 20.000 biztanle baino gutxiagoko udalekin, haien lurralde eremuetan oinarrizko gizarte zerbitzuak emateko, hitzarmenak sinatzeko irizpideak onartzen dira. (ALHAO, 2. zk.,  2003/10/08)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2003/002/2003_002_08224.pdf
 
1/2010 Foru Dekretua, abenduaren 17ko 66/2002 Foru Dekretuaren I. Eranskina aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez, onartu egiten dira 20.000 biztanle baino gutxiagoko udalekin hitzarmenak sinatzeko irizpideak, haien lurralde eremuetan oinarrizko gizarte zerbitzuak emateko. (ALAHO 8. zk. 2010/01/22)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2010/008/2010_008_00183.pdf
 
Etxez etxeko laguntza
 
Etxerako Laguntza Zerbitzuak ematea arautzen duen Arauteria.(ALHAO, 133 zk., 1998/11/20)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/1998/133/1998_133_07342.pdf
 
Etxez etxeko Laguntzarako Zerbitzuen Arautegiaren 13.8 artikuluaren aldaketa.(ALHAO 37 ZK., 2005/04/01)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2005/037/2005_037_01563.pdf
 
Esku-hartze komunitarioa
 
18/1998 Legea, ekainaren 25ekoa, Droga mendekotasunen arloko aurrezaintza, laguntza eta gizarteratzeari buruzkoa. EHAA, 131. zk., 1998ko uztailaren 14koa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19980714&s=1998131
 
1/1999, Legea maiatzaren18koa, Droga mendekotasunen arloko aurrezaintza, laguntza eta gizarteratzeari buruzko Legearen  aldaketari dagokiona
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19990608&s=1999107
 
7/2004 Legea, irailaren 30ekoa, Droga mendekotasunen arloko aurrezaintza, laguntza eta gizarteratzeari buruzko Legearen bigarren aldaketari dagokiona. EHAA, 198. zk., 2004ko urriaren 15ekoa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20041015&a=200405331
 

 
Mendekotasunaren prestazioak
 
 
 
 
Foru Gobernu Kontseiluaren 5/2018 Foru Dekretua, urtarrilaren 30ekoa. Onartzea 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, Araban autonomiarako eta mendekotasunari arreta emateko sistemako prestazio ekonomikoen gehienezko zenbatekoen eguneraketa: hau da, familia ingurunean zaintza emateko eta profesionalak ez diren zaintzaileei laguntzeko prestazio ekonomikoa, laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoa eta zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa. .(ALHAO 18 zK.. 2018/02/12)
 
 
 
Kotizazioa Gabeko Pentsioak
 
357/1991 Errege Dekretua, martxoaren 15ekoa, kotizazio gabeko pentsioen alorrean abenduaren 20ko 26/1990 Legea garatzen duena (urtarrilaren 30eko 118/1998 EDk aldatua).  BOE, 69. zk., 1991ko martxoaren 21ekoa.
http://www.boe.es/boe/dias/1991/03/21/pdfs/A08958-08963.pdf
 
1/1994 Legegintzako Errege Dekretua, ekainaren 20koa, Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onartu duena (BOE, ekainaren 29koa). Indarrik gabe uzten du 26/90 Legea, eta lege hori testu bateratu berrian integratuta geratzen da. BOE, 1998ko ekainaren 29koa.
http://www.boe.es/boe/dias/1994/06/29/pdfs/A20658-20708.pdf
 
1335/2005 Errege Dekretua, azaroaren 11koa, Gizarte Segurantzaren familia prestazioak arautzen dituena. BOE, 279. zk., 2005eko azaroaren 22koa.
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/22/pdfs/A38056-38064.pdf
 
1794/2010 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa. Honen bidez, igo egiten dira Gizarte Segurantzaren sistemako pentsioak eta beste gizarte prestazio publiko batzuk 2011ko ekitaldian.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20149.pdf
 
20/2011 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza arloko premiazko neurriei buruzkoa.
http://www.boe.es/boe_euskera/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638-E.pdf
 
Kotizazioa gabeko pentsioaren titularrak izanda alokatutako etxebitzan bizi direnentzako osagarria
1191/2012 Errege Dekretua, abuztuaren 3koa. Honen bidez, arauak ezartzen dira Gizarte Segurantzako pentsiodunen aldeko etxebizitza errentan hartzeko kontribuzioz besteko modalitateko pentsioaren osagarria aitortzeko. BOE, 186. zk., 2012ko abuztuaren 4koa.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10476

 
Kotizatu gabekoen pentsioaren etxebizitzako alokairurako osagarria
 
Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. BOE nº 186, de 4 de agosto de 2012.

Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada. BOE nº 260, de 30 de octubre de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44048-44050.pdf
 
Corrección de errores del Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada. BOE nº 261, 31 de octubre de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/31/pdfs/A44481-44483.pdf
 
REAL DECRETO 1371/2009, de 13 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada, prorrogando su vigencia para el año 2009. BOE N°217 de 8 de septiembre

Gizarte ongizaterako funtsaren pentsioak
 
129/1986 Dekretua, maiatzaren 26koa, Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Gizarte-Ongunderako Dirubaltzatik emango diren Adintsu eta Lanerako Ezinduentzako bizisariak araupetuz. EHAA, 109. zk., 1986ko ekainaren 5ekoa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19860605&s=1986109
 
163/1990 Dekretua, ekainaren 12koa, Euskal Autonomi Elkarteko Gizarte Ongizate Baltzatikako zaharrentzako eta ezinduentzako pentsioak arautzen dituen Dekretua zati batetan aldatzen duena eta Pentsioen diru kopurua jasotzen duena. EHAA, 125. zk., 1990eko ekainaren 25ekoa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19900625&s=1990125
 
511/1991 Dekretua, urriaren 1ekoa, Euskal Autonomi Elkarteko Gizarte Ongizateko Baltzuko pentsioen zenbatekoa zaharrei eta lanerako ezinduei gehitzeko dena. EHAA, 211. zk., 1991ko urriaren 16koa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19911018&a=199103148
 
 
   
 
Diputatu Kontseiluaren 20/2014 Foru Dekretua, apirilaren 8koa, onartzen dituena Gizarte Zerbitzuen Sailak eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde autonomoak (GOFE) ezintasun egoera aitortuta duten pertsonei emango dizkieten banakako dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak. (ALHAO 45 zk. 2014/04/23)
 
 
 
 Desgaitasuna onartuta duten pertsonei banako laguntzak emateko deialdi publikoa. 2017ko ekitaldia. ( ALHAO 66 zk. 2017/06/12.)
 
 
 
Osasun eta farmazia laguntza
 
383/84 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, EGLn ezarritako ezinduentzako gizarte eta ekonomia prestazioen sistema berezia arautzen duena.
http://www.boe.es/boe/dias/1984/02/27/pdfs/A05297-05301.pdf
 
Gizarte larrialdietarako laguntzak
 
18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080222&a=200801116
 
199/1999 Dekretua, apirilaren 20koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzak arautzeko dena.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19990520&a=199902160
 
AGINDUA, 2010eko martxoaren 24koa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena; honen bidez, Gizarte Larrialdietarako Laguntzetako gastu espezifiko bakoitzeko 2010. urtean gehienez eman daitezkeen diru-kopuruak eta 2010. urtean laguntzahorietarako ezarritako kredituak banatzeko irizpideak finkatzen dira; eta, horretaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Historiko, Udal eta Mankomunitate bakoitzarentzat 2010erako aurrekontu-mugak finkatzen dira. EHAA 56 zk., 2010eko martxoaren 24koa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100324&s=2010056
 
2/2010Dekreturetua,urtarrilaren12koa, etxebizitzakogastuetarako prestazio osagarriari buruzkoa
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100119&s=2010011
 
4/2011 DEKRETUA, urtarrilaren 18koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzkoa. ALHAO, 27 zk, 2011ko otsailaren  9koa.
 
 
16/2017 DEKRETUA, urtarrilaren 17koa, gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua aldatzen duena. ALHAO, 16 zk., 2017ko urtarrilaren 24koa.
 
 

Askatasunik gabeko pertsonentzako laguntza ekonomikoak
 
Arabako Lurralde Historikoan askatasunik gabeko pertsonentzako laguntza ekonomikoen programaren xedapenak eta oinarri erregulatzaileak. (ALHAO, 126. zk., 2000/10/30)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2000/126/2000_126_06338.pdf
 
Gizarteratzeko ibilbideetan parte hartzen duten pertsonentzat Laguntza ekonomikoak
 
32/2012 FORU DEKRETUA, ekainaren 12ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onartu egiten da Arabako Lurralde Historikoan, Gasteizko udalerrian izan ezik, gizarteratze ibilbideetan parte hartzen duten pertsonentzako prestazio konomikoari buruzko araudia . (ALHAO , 72 ZK., 2012/06/22)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2012/072/2012_072_03644.pdf
 
Gizarteratze Ibilbideetan parte hartzen duten pertsonentzako diru-laguntzen 2016ko deialdia. (ALHAO, 76 zk., 2016/07/06)
 

Foru Gobernu Kontseiluaren 57/2018 Foru Dekretua, azaroaren 13koa. Onestea alda dadila 2017-2019rako Foru Sektore Publikoko Diru Laguntzen Plan Estrategikoa eta oinarri arautzaile orokorrak diru laguntzak emateko GPS sistema duten gailu lokalizatzaileak eskuratzeko dementzia edo narriadura kognitibo diagnosia duten pertsonentzat, leku orientazioa galtzeko edo ihes egiteko arriskua badute eta beren kabuz ibiltzen badira. ALHAO, 137 zk., 2018/11/28 
 
 
 
 

Egoitza-Zerbitzuak eta eguneko arreta
 
 202/200 DEKRETUA, urriaren 17koa, laguntza beharduten adinekoentzako eguneko zentroei buruzkoa.
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2000/11/0004907a.pdf
 
 16/2003 FORU AGINDUA, azaroaren 6koa. Honen bidez, erresidentzia zerbitzuak eskatzen dituztenek prezio publikoa ordaintzeko luzapena eskatzeko eta bermea eratzeko behar duten dokumentazioa onartzen da. Zerbitzu horiek GizarteOngizaterako Foru Erakundeak ematen ditu pertsona adinduentzako.
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2003/134/2003_134_07080.pdf
 
72/2005 FORU DEKRETUA, azaroaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, zergaz kanpoko zorren ordainketa atzeratzeak eta zatikatzeak arautzen dira.
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2005/137/2005_137_07809.pdf
 
DECRETO 125/2005, de 31 de mayo, de modificación del Decreto sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000062360&CONF=bopv_c.cnf
 
Foru Gobernu Kontseiluaren 8/2017 FORU DEKRETUA, otsailaren 28koa, onartzen duena lurralde historiko honetako gizarte zerbitzuen foru sareko adinekoen zentroetako oinarrizko estatutua, eta indargabetzen duena otsailaren 20ko 19/2001 Foru Dekretuaren bidez onartutakoa. ALHAO, 31zk., 2017/03/15
 
 
126/2019 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzkoa
 
 
 

Ezintasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko nazioarteko konbentzioa.
Ezintasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko konbentzioaren berrespenerako lanabesa,  New Yorken egina, 2006ko abenduaren 13an.
http://www.convenciondiscapacidad.es/ConvencionEspana/Texto%20Convencion%20BOE%20abril%202008.pdf
 
Abuztuaren 1eko, 26 Legea; ezintasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko arau egokitzea nazioarteko konbentzioaren arabera. 2011ko abuztuaren 2ko BOE, 184 zk.
http://www.convenciondiscapacidad.es/Noticias/BOE-A-2011-13241.pdf
 
Hutsen zuzenketa, araudia Ezinduen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentziora egokitzen duen abuztuaren 1eko 26/2011 Legean.
 

 Ezinduen gizarteratzea
 
1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena.BOE 289Zk. 2013/12/03

Ezintasun graduaren kalifikazioa
 
1971/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, ezintasun maila onartzeko, aitortzeko eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoa. BOE, 22. zk., 2000ko urtarrilaren 26koa.
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/26/pdfs/A03317-03410.pdf
 
1169/2003 Errege Dekretua, irailaren 12koa. Horren bidez, aldatu egin da abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuko I. eranskina, ezintasun maila onartzeko, aitortzeko eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoa. BOE, 238. zk., 2003ko urriaren 4koa.
http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/04/pdfs/A36136-36138.pdf
 
1856/2009,Errege Dekretua, Abenduaren 4koa, minusbaliotasunaren maila onartzeko, aitortzeko eta kalifikatzeko prozeduari buruzkoa, eta abenduaren 23ko 1971/1999 errege Dekretua aldatzen duena. BOE 311 zk., 2009/12/26.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/26/pdfs/BOE-A-2009-20891.pdf
 
1364/2012 Errege Dekretua, irailaren 27koa. Honen bidez, aldatu egiten da ezintasun maila onartu, aitortu eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/11/pdfs/BOE-A-2012-12686.pdf
  

Degaitasuna egiaztatzeko txartela
 
Otsailaren 25eko, 19/2011 FORU AGINDUA, Desgaitasuna egiaztatzen  duen txartelaren sorrerarena.(ALHAO 28 zk., 2011/03/07)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2011/028/2011_028_01244.pdf
 
Foru Gobernu Kontseiluaren 55/2017, Foru Dekretua, azaroaren 28koa. Onartzea mugikortasun arazoak dituzten pertsonek ordezko garraiobide gisa taxi zerbitzua erabiltzeko laguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak.  ALHAO 137 zk.,  29/11/2017.
 
 
 
 
Ezinduentzako gizarte zerbitzuak
 
Aaroaren 18ko 257/1986 Dekretua, Ezinduentzako Zerbitzuei Sozialei buruzkoa (EHAA, 237. zk., 1986ko abenduaren 1ekoa).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19861201&a=198602657
 
85/1994 Dekretua, otsailaren 8koa, Ezinduentzako Zerbitzuei Sozialei buruzko Dekretua aldatzen duena (EHAA, 44. zk., 1994ko martxoaren 4koa).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19940304&a=199400707
 
Ezinduentzako laguntza txakurra
 
  
Diputatuen Kontseiluaren 35/2015 Foru dekretua, ekainaren 9koa, ezinduentzako laguntza txakurren erregistroa sortu eta horiek egiaztatzeko prozedura arautzen duena. (ALHAO, 73 zk., 2015/06/19)
 
 
 
Arreta goiztiarra
 
 
13/2016 Dekretua, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa. EHAA, 45 zk., 2016/03/07
 ADINGABEAK ETA FAMILIA


Haurren eskubideen buruzko hitzarmena
 
Haurren eskubidei buruzko hitzarmena.   Hagan  1989ko azaroaren 20an.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
 
Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko legea
 
3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa.(EHAA 59 zk., 2005/03/30).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20050330&s=2005059
 
3/2009 LEGEA, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko legea aldatzekoa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091231&s=2009251 (EHAA 251 zk.,2009/12/31)
 
 
1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, Adingabearen Babes Juridikoari buruzkoa. Horren bidez, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea aldatzen dira hein batean.( BOE, 15 zk., 1996/01/17).
http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/17/pdfs/A01225-01238.pdf 
 
 
8/2015 Lege Organikoa, uztailaren 22koa, umeak eta nerabeak babesteko sistema aldatzen duena (BOE, 175 zk., 2015/07/23)

 
26/2015 Legea, uztailaren 28koa, umeak eta nerabeak babesteko sistema aldatzen duena (BOE, 180, zk. 2015/07/29)

Harrera, balorazioa eta orientazioa
 
165/2007 Dekretua, urriaren 2koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko Batzorde Iraunkor Sektoriala sortu eta horren funtzionamendua, osaera eta eginkizunak ezartzen dituena.  EHAA, 199. zk., 2007ko urriaren 16koa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20071016&a=200705602
 
131/2008 Dekretua, uztailaren 8koa, gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak arautuko dituen dekretua. EHAA, 150. zk., 2008ko abuztuaren 8koa.
http://www.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2008/08/s08_0150.pdf
 

Nazioarteko adopzioa
 
54/2007 Legea, Nazioarteko Adopzioari buruzkoa. (BOE, 312. zk., 2007/12/29).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53676-53686.pdf
 
114/2008 DEKRETUA, ekainaren 17koa, Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu beharreko jarduna arautzen duena.(EHAA 122 zk.2008/06/27)
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2008/06/0803949a.pdf
 
245/2012 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, adingabeen adopzioan foru-aldundiek jarraitu beharreko jarduna arautzen duen Dekretua aldatzen duena. (EHAA 233 zk. 2012/12/03).
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/12/1205323a.pdf
 
Familia harrera
 
179/2018 DEKRETUA, abenduaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen duena.EHAA  245 zk., 2018/12/21
 
 
HUTS-ZUZENKETA, honako dekretu honena: «179/2018 Dekretua, abenduaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen duena».EHAA, 7 zk., 2019/01/10
 
 
Diputatuen Kontseiluaren 22/2014 FORU DEKRETUA, apirilaren 15ekoa, onartzen duena familia harrerari babesa emateko eta, horren ostean, jarraipena egiteko prestazio eta laguntza ekonomikoak arautzen dituen arautegia.(ALHAO 47 zk., 2014/04/30)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2014/047/2014_047_02042.pdf
 
Familia harrerarako eta familia harreraren osteko jarraipenerako laguntza ekonomiko berezien 2018rako deialdia. ALHAO 15 zk., 2018/02/05
 
 
Hutsen zuzenketa, familia harrerarako eta familia harreraren osteko jarraipenerako laguntza ekonomikoa. ALHAO 36 ZK., 2018/03/26
 

Familientzako laguntza
 
13/2008 LEGEA, abenduaren 12koa, Familiei Lagun-tzekoa. (EHAA  246 zk.,2008/12/24).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&a=200807144
 
53/2012 DEKRETUA, apirilaren 17koa, Familien Euskal Kontseiluarena. (EHAA 90 zk. 2012/05/09).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?e&f=20120509&s=2012090
 
Familia Bitartekaritza
 
1/2008 LEGEA, otsailaren 8koa, Familia Bitartekaritzakoa. (EHAA 34 zk. 2008/02/18).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080218&s=2008034
 
7/2012 LEGEA, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta
Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze aldera zenbait lege
aldatzekoa, besteak beste Familia Bitarkaritzari buruzkoa (EHAA- 84 zk., 2012/04/30).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?e&f=20120430&s=2012084

 
Familia adizkidetzea
 
177/2010 Dekretua, ekainaren 29koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa (EHAA, 129 zk.,2010/07/07).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100707&s=2010129
  
Familia ugariak
 
40/2003 Legea, azaroaren 18koa, Familia ugariak babesteari buruzkoa. BOE, 277. zk., 2003ko azaroaren 19koa.
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/19/pdfs/A40845-40852.pdf
 
1621/2005 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, familia ugariak babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen arautegia onartzen duena. BOE, 15. zk., 2006ko urtarrilaren 18koa.
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/18/pdfs/A02033-02038.pdf
 
40/2007 LEGEA, abenduaren 4koa, Gizarte Segurantzaren alorreko neurriei buruzkoa. BOE, 291. zk., 2007ko abenduaren 5ekoa (familia ugaritzat hartzeko betekizunak aldatzen dituen hamahirugarren xedapen gehigarria).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/05/pdfs/A50186-50200.pdf
 
 
Haurren eta nerabeen behatokia
 
219/2007 Dekretua, abenduaren 4koa, Haurren eta Nerabeen Behatokia sortzen duena. EHAA, 244. zk., 2007ko abenduaren 20koa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20071220&s=2007244
 
 
 
Emakumeen berdintasuna
 
4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa (EHAA 42 Zk., 2005/03/02)
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20050302&s=2005042
 
3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakume eta gizonen arteko benetako berdintasunerakoa. (BOE 71 zk., 2007/03/23)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
 
48/2010 Foru Dekretua, urriaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, emakumeen eta gizonen berdintasunerako arloko batzordeen eraketa, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko arautegia onartzen da. (ALHAO 122zk., 2010/10/25) 
 https://www.araba.eus/botha/Boletines/2010/122/2010_122_06795.pdf
 
618/2010 Erabakia, urriaren 5eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onartu egiten da Berdintasunerako III. Foru Plana.(ALHAO 123zk., 2010/10/27).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2010/123/2010_123_06780.pdf
 
98/2010 Foru Aginduarena. Foru agindu horrek emakume eta gizonen berdintasunerako arloko batzorde(eta)ko kideak izendatzen ditu..(ALHAO 147zk., 2010/12/29)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2010/147/2010_147_08204.pdf
 
27/2011 Foru Dekretua, apirilaren 5eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Arabako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Kontseilua sortu eta arautzen duen arautegia onartzen da.(ALHAO 46 zk. 2011/04/15).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2011/046/2011_046_02281.pdf
 
3/2012 LEGEA, otsailaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea eta
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortzeko Legea aldatzeko dena. (EHAA 42 zk. 2012/02/28)
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?e&f=20120228&s=2012042
 
170/2012 Foru Dekretua, uztailaren 9koa, diputatu nagusiarena. Honen bidez, hutsen zuzenketa onartzen da, Diputatu Nagusiaren uztailaren 5eko 166/2012 Foru Dekretuaren eranskineko 3.3 artikuluan, hain zuzen, udalek eta kuadrillek emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko 2012ko ekitaldian sustatutako programak edota jarduerak garatzeko dirulaguntzen deialdia onartzen duenarena. (ALHAO, 78 zk.,2012/07/06)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2012/081/2012_081_04146.pdf
 
Atzerritarrak
 
4/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 11koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta betebeharrei eta beren gizarteratzeari buruzkoa. (BOE 10 zk., 2000/01/12).
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/12/pdfs/A01139-01150.pdf
 
Abenduaren 11ko 2/2009 Lege Organikoa, urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren erreformakoa, Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei buruzkoa, eta Atzerritar horiek Gizarteratzeari buruzkoa. (BOE 299zk., 2009/12/12).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
 
557/2011 Errege Dekretua, apirilaren 20koa; Errege Dekretu honen bidez onartu egiten da 2/2009 Lege Organikoak eraberritutako 4/2000 Lege Organikoaren Araudia, Espainian dauden atzerritarrek dituzten eskubide eta askatasunei eta euren gizarteratzeari buruzkoa (BOE, 103 zk., 2011/04/30)
 
557/2011 Errege Dekretuaren akatsen zuzenketa (BOE, 145 zk., 2011/06/18)
 
10/2011 Lege Organikoa, uztailaren 27koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubideei eta askatasunei eta
horien gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 31 bis eta 59 bis artikuluak aldatzen
dituena (BOE, 180 zk., 2011/07/28)
 
 Gizarte-bazterketa
 
Foru Gobernu Kontseiluaren 8/2018 Foru Dekretua, otsailaren 20koa. Onestea gizarte bazterketaren egoera onartzeko araudia Arabako Lurralde Historikoan. ALHAO, 42 Zk. , 2018/04/13
 
 
 
 

Elkarteen legea
 
7/2007 LEGEA, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei buruzkoa. (EHAA 134 zk., 2007/07/12).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20070712&s=2007134
 
Boluntarioei buruzko legea
17/1998 LEGEA, ekainaren 25ekoa, Boluntarioei Buruzkoa. (EHAA 130 zk.,1998/07/13)
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19980713&s=1998130
 
 

33/2012 FORU DEKRETUA, ekainaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten da 28/2010 Foru Dekretua, ekainaren 15ekoa, Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseilua sortu eta arautzen duena. ALHAO 75 ZK., 2012/06/29)
 
 
Gizarte Zerbitzuen Saileko diputatuaren 99/2014 Foru Agindua, irailaren 2koa, aldatzearena abuztuaren 1eko 175/2012 Foru Agindua, izendatzen dituena Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde
Kontseiluko kideak. (ALHAO 106 ZK., 2014/09/19)
 
 
 
 
 
Adinekoen Kontseilua
 
43/1998 FORU DEKRETUA, Diputatuen Kontseiluarena, apirilaren 7koa, Lurralde Historikoan Zaharren Kontseilua sortzeko araudia onesten duena. (ALHAO, 54. zk., 1998/05/13koa).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/1998/054/1998_054_02496.pdf
 
Adingabeen kontseilua
 
469/1985 Foru Dekretua, azaroaren 5eko Diputatuen Kontseiluarena. Horren bidez, Adingabeen Kontseilua eratu eta horren osaera zehazten da. ALHAO, 131. zk., 1985eko azaroaren 15ekoa.
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_540_1.pdf
 
564/1985 Foru Dekretua, azaroaren 12ko Diputatuen Kontseiluarena. Horren bidez, Adingabeen Kontseiluaren funtzionamendu araudia onartzen da eta bokalak izendatzen dira.
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_541_3.pdf
 
942/1987 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, irailaren 8ko 469/1985 Dekretuaren bigarren puntua aldatzen bait da.
 
 

Foru erregistroa
 
2/1998 LEGEA, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzkoa. EHAA, 48 zk.,1998ko martxoaren 11koa.
 
40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzeko dena. EHAA, 63. zk., 1998ko apirilaren 2koa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19980402&a=199801439
 
41/1998ko DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzkoa. EHAA, 66. zk., 1998ko apirilaren 7koa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19980407&a=199801505
 
25/1999 FORU DEKRETUA, Diputatuen Kontseiluak otsailaren 23an emana, zeinen bidez Arabako Lurralde Historikoaren Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa sortzen den eta haren antolaketa eta funtzionamendu arauak ezartzen diren. (ALHAO, 33. zk., 1999/03/24)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/1999/033/1999_033_01613.pdf
 
202/2000 DEKRETUA, urriaren 17koa, laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroei buruzkoa.EHAA, 214 zk.,2000ko azaroaren 8koa.
 
125/2005 DEKRETUA, maiatzaren 31koa, adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko dekretua aldatzen duena. EHAA, 104 zk., 2005eko ekainaren 3koa
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20050603&s=2005104
 
148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena.EHAA, 187 zk.,2007ko irailaren 27koa.
 
HUTSEN ZUZENKETA, ondoko Dekretuarena: "148/2007 Dekretua, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena".EHAA 212 zk., 2007ko azaroaren 5ekoa.
 
131/2008 DEKRETUA, uztailaren 8koa, gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak arautuko dituen dekretua.EHAA 150 zk.,2008ko abuztuaren 8koa.
 
12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. EHAA, 246zk., 2008ko abenduaren 24koa.
 
238/2010 DEKRETUA , irailaren 14koa, Gizarte-zerbitzuen arloko Goi Ikuskaritzari buruzkoa. EHAA, 189 zk., 2010reko irailaren 30ekoa.
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/09/1004510a.pdf
 
155/2012 DEKRETUA, uztailaren 24koa, gizarte-zerbitzuen erregistroei buruzkoa. EHAA 150 zk.,2012ko abuztuaren 2koa
 
 
Etika batzordea
 
14/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 1eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Arabako Lurralde Historikoan Gizarte - gintzan etika batzordeak sortzeko eta kreditatzeko modua arautzen da.
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2011/030/2011_030_01337.pdf
 
55/2011 FORU AGINDUA, maiatzaren 3koa, “Gizartean Esku Hartzeko Etika Batzordea” sortzen duena.