Preguntas frecuentes

Formulario selección de subtemas

Le sugerimos que además de utilizar los correos de contacto consulte esta sección.

 • Nork du A-68 bidesari sozialeko dirulaguntzak jasotzeko eskubidea?
   

  Oinarri hauetan aurreikusitako dirulaguntzen onuradun izan daitezke beren ohiko bizilekua Arabako Lurralde Historikoan daukaten eta diruz lagundu daitekeen bide zatian AP-68 autobidearen erabiltzaile diren pertsona fisikoak, baldin eta traiektu berean sarrera eta irteera ondoko ordainlekuetakoren batetik egiten bada: Areta-Laudio, Bilboko nagusia, Ziorraga, Altube, Subilla edo Zambrana (Bilboko ordainleku nagusiko sarreretarako, toki horretara arteko bide zatia ez da diruz lagunduko, eta irteeretarako, ez da diruz laguntzekoa izaango toki horretara arteko bide zatia); autobideak ezarritako tarifa taularen ondorioetarako ibilgailu arinak erabiltzen badituzte; eta dirulaguntzaren oinarrietan aipatutako autobidean ordainketa egiteko onartutako eta balioa duen gailu telematikoa badute. Gailu horiek finantza erakundeen bidez eskura daitezke edo ordainketak egiteko horrelakoak merkaturatzen dituzten beste erakunde batzuen bidez. Berariaz kanpoan geratuko dira garraio publikorako edozein baimenen titularrak. 
   

 • ¿Quién tiene derecho a subvenciones del Peaje Social A-68?

  Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en las bases, las personas físicas que tengan su residencia habitual en Territorio Histórico de Álava, sean usuarios de la autopista AP-68 en su tramo subvencionable, que en el mismo trayecto, el peaje de entrada y salida se realice por alguna de las siguientes estaciones de peaje: Areta-Llodio, Troncal de Bilbao, Ziorraga, Altube, Subijana o Zambrana (para entradas en la estación de peaje Troncal de Bilbao no se subvencionará el tramo hasta ese punto y para salidas, no será subvencionable el tramo desde ese punto), utilicen vehículos ligeros a efectos del cuadro de tarifas establecido por la autopista y dispongan de un dispositivo de telepeaje aceptado y con validez en la autopista a la que se refiere la subvención. Los dispositivos pueden ser obtenidos a través de entidades financieras u otras que comercialicen este tipo de elementos de pago. Quedan expresamente excluidos los titulares de cualquier autorización de transporte público.
   

 • Zertan datza A-68ko bidesari sozialaren laguntza?

  Arabako Lurralde Historikoan bizi diren AP-68 autobidearen erabiltzaileek diruz laguntzekoa den bide zatian ordaindutako bidesarirako dirulaguntzak ematea.

  Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitekeen AP-68ren zatiarengatik ordaindu beharreko bidesariaren zenbatekoan (BEZa aparte) deskontuak eginez zehaztuko da, jarraian azaltzen denaren arabera:

  -Ehuneko 50eko deskontua aplikatuko zaio egindako bidaien zenbateko osoari, baldin eta hilean hogeita bost bidaia edo gehiago egiten badira.

   

 • ¿En qué consiste la Ayuda del Peaje social A-68?

  Concesión de subvenciones en el peaje satisfecho en el tramo subvencionable por los usuarios de la autopista AP-68 residentes en el Territorio Histórico de Alava.

  La cuantía de la subvención vendrá determinada por la aplicación de descuentos en el importe del peaje (excluido el I.V.A.) correspondiente al tramo subvencionable de la AP-68, según se detalla a continuación:


  -Se aplicará un descuento del 50% al importe total de los viajes realizados, siempre que se efectúen veinticinco o más viajes al mes.

   

 • Zein betekizun bete behar dut A-68ko bidesari sozialaren laguntza jasotzeko?

  - Arabako udalerriren batean erroldatuta dagoela ziurtatzen duen agiria.

  - NANaren fotokopia

  - Finantza erankundeak emandako egiaztagiria, bidesari telematikoak bideratuko diren pertsona eskatzailearen banku kontuarena, eta ordainketarako gailu telematikoaren erabilgarritasunarena.

  - Arabako Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. 
   

 • ¿Qué requisitos tengo que cumplir para recibir la ayuda del Peaje social A-68?

  - Certificado de empadronamiento en algún municipio de Álava

  - Fotocopia del DNI

   - Documento acreditativo, expedido por la entidad financiera de la cuenta bancaria de la persona solicitante en donde se vehicularán los peajes telemáticos, y de la disponibilidad del dispositivo de telepeaje.

  - Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Álava
   

 • Non aurkeztu behar dut A-68ko bidesari sozialaren laguntzarako eskabidea?

  Eskabideak Arabat Arabako Bideak - Vías de Álava, Vicente Goikoetxea, 1 -1 Bulegoa 1


  Ordutegia: 10etatik 13:00etara, astelehenetik ostiralera.

   

 • ¿Dónde debo presentar la solicitud para "Ayuda del Peaje social A-68?

  Las solicitudes, se presentarán en la sede de Arabat Arabako Bideak - Vías de Álava, C/ Vicente Goikoetxea, 1 -1° Oficina 1
   

  Horario: de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.

   Documentación a presentar:


  - Fotocopia del DNI.

  - Certificado de empadronamiento en algún municipio de Alava.

  - Documento acreditativo, expedido por la entidad financiera, de la cuenta bancaria de la persona solicitante en donde se vehicularán los peajes telemáticos, y de la disponibilidad del dispositivo de telepeaje.

  - Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Alava.

  - Formulario Peaje social AP-68
   

 • Non eta noiz egin behar dut eskaera unibertsitateko ikasleentzako laguntza jasotzeko?

  Laguntzetarako deialdia Gazteriaren Foru Erakundeak kudeatzen du (Probintzia plaza, 5-4.)
   

  Harremanetarako: ifj@araba.eus
   

   
 • ¿Dónde y cuándo debo presentar la solicitud de ayuda para universitarios?

  La convocatoria para las ayudas se gestionan desde el Instituto Foral de la Juventud, Plaza de la Provincia nº5, 4º.

  Contacto: ifj@araba.eus

 • ¿Cómo puedo conocer el horario de los autobuses interurbanos de Álava?

  Las líneas de autobuses y sus horarios se pueden consultar en la Página Web de la Diputación (www.alava.net), o bien llamando al teléfono 945-181818.

 • Nola jakin ditzaket Arabako herri arteko autobusen ordutegiak?

  Autobus lineak eta ordutegiak Aldundiaren web orrian (www.alava.net) kontsulta ditzakezue edo 945-181818 telefonoan.

 • Zein prozedura jarraitzen dute Arbitraje Batzordeek?

  Arbitraje Batzordearen prozedura azkarra, erraza eta doakoa da. Honako urrats hauek osatzen dute:
  • Erreklamazio-idazkia aurkeztea
  • Ahozko ikustaldia egitea
  • Ebazpena ematea
 • ¿Qué procedimiento siguen las Juntas Arbitrales?

  El procedimiento que siguen las Juntas Arbitrales se caracteriza por su rapidez, sencillez y gratuidad. Cuenta con las siguientes fases:
   
  • Presentación del escrito de reclamación
  • Celebración de la vista oral
  • Emisión de la resolución
 • Zein da Batzordearen zeregin nagusia?

  Arabako Garraioaren Arbitraje Batzordea Arabako Foru Aldundiaren erakunde-organoa da. Garraioaren jardueran parte hartzen dutenen interesak defendatu eta babesten ditu doan: bidaiari, garraiolari, kargatzaile, kontsumitzaile, etab.

  Bere zeregin nagusia erreklamazioak eta izaera ekonomikoko arazoak konpontzea da, honako lurreko garraioei dagokienez:
   

  • Hiri barruko garraioa: autobus, taxi, tranbia, funikular, etab.
  • Salgaien garraioa: karga osoa, zatitua, etab.
  • Bidaiari-garraioa: erregularra, eskatu ahalakoa, turistikoa, alokatua, etab. 
 • ¿Cuál es la principal función de las Juntas Arbitrales?

  La Junta Arbitral del Transporte de Álava es un órgano institucional de la Diputación Foral de Álava. Actúa de forma gratuita para defender y proteger a las distintas partes que intervienen en la actividad del transporte: viajeros, transportistas, cargadores, consumidores, etc.

  Su principal función es resolver las reclamaciones e intervenir en conflictos de carácter económico en relación con los siguientes transportes terrestres:
   

  • Urbanos: autobús, taxi, tranvía, funicular, etc.
  • De mercancías: carga completa, fraccionada, etc.
  • De viajeros: regular, discrecional, turístico, de alquiler etc.
 • Nola daude errepideak Arabatik kanpora irteteko?

  Galderak egiteko, deitu 900-123505 telefonora, begiratu TVEren teletestuan, 600 orrialdean, honako helbide honetan: http://www.trafikoa.net edo helbide honetan: http://www.dgt.es.

 • ¿Cuál es el estado de las carreteras para salir fuera de Álava?

  Puede hacer sus consultas llamando al 900-123 505, en el teletexto de TVE página 600, en la dirección http://www.trafikoa.net. o en la dirección: http://www.dgt.es/.
 • Zer egin behar dut Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren  Zuzendaritzara idazki bat bidaltzeko?

  Arabako Foru Aldundiari idazkia aurkeztu nahi badiozu, bi modu hauek dituzu: a) Zu zeu azaldu Erregistro Orokorrean (Probintzia plaza, 5. zenbakia, behe-solairua), jendeari laguntza emateko orduan, alegia, astelehenetik ostiralera bitartean 8:15etik 14:30era. Edo, b) Idazkia posta ziurtatuz bidali helbide horrexetara.
  Zehaztasun gehiago nahi baduzu, jar zaitez harremanetan 945-181818 edo 945-217272 telefonora deituz.
 • ¿Qué tengo que hacer para dirigir un escrito a Infraestructuras Viarias y Movilidad?

  Para dirigir un escrito a la Diputación Foral de Álava, lo puede realizar de dos formas: a) personándose en el Registro General sito en la Plaza de la Provincia, 5 bajo, en un horario de atención de 08.15 a 14.30 horas de lunes a viernes; o b) enviándolo por correo certificado a la misma dirección.
  Para más detalles puede usted ponerse en contacto con el teléfono de información 945-181818 – 945-217272.