Documento

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

DONEMILIAGAKO UDALA

Jendaurrean jartzea trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2019ko zerga
Argitaratuta: 2019/03/15eko 32. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-32-756

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren 2019ko errolda egin delarik, jendaurrean jartzen da hamabost egun baliodunez, ediktu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera, interesdunek aukera izan dezaten haren aurka egoki jotzen dituzten erreklamazioak edo iradokizunak aurkezteko.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Erdoña, 2019ko martxoaren 6a

Alkatea

DAVID LÓPEZ DE ARBINA RUIZ DE EGUINO