Documento

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

BIDE AZPIEGITUREN ETA MUGIKORTASUNAREN SAILA

2464/2018 Ebazpena, abenduaren 14koa, zeinaren bidez onesten baitira salgaiak eta bidaiariak errepidez garraiatzera zuzenduriko zenbait ibilgailuren gidarien hasierako prestakuntza egiaztatzen duen Gidarien Gaitasun Agiria (GGA) eskuratzeko 2018ko azaroaren 30ean Arabako Lurralde Historikoan egindako probaren behin betiko emaitzak
Argitaratuta: 2019/01/11eko 5. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-5-24

Abenduaren 1eko 2006/2017 Ebazpenaren bidez, deialdia egin zen Gidarien Gaitasun Agiria (GGA), salgaiak eta bidaiariak errepidez garraiatzeko zenbait ibilgailuren gidarien hasierako prestakuntzaegiaztatzen duena, eskuratzeko xedez Arabako Lurralde Historikoan 2018an egitea aurreikusitako probetarako, eta proba horiek arautzen zituzten oinarriak argitaratu ziren.

Aipatutako ebazpenaren I. eranskinaren lehen oinarriak xedatzen du 2018an sei deialdi egingo direla, eta seigarren deialdiko azterketa azaroaren 30ean, ostiralarekin, egingo zela. Proba hori araututa zegoen bezala egin zen.

Zazpigarren oinarriaren arabera, ariketak kalifikatu ondoren, epaimahaiak https://www.araba.eus web orrian argitaratu behar ditu behin-behineko emaitzak, eta bost egun balioduneko epea hasiko da, interesdunek alegazioak egin ditzaten. Behin ebatzi ondoren, behin betiko emaitzak onartu behar ditu Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren zuzendariak, ALHAOn argitaratuko den ebazpenaren bidez.

Behin-behineko emaitzak 2018ko abenduaren 4an argitaratu ziren web orrian, eta haien aurka ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu. Beraz, behin betikotzat jo behar dira.

Horregatik, Diputatuen Kontseiluarenotsailaren 9ko 15/2016 Foru Dekretuak, Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Sailaren egitura organiko eta funtzionalaonartzen duenak, eta abenduaren 1eko 2006/2017 Ebazpenak aitortzen dizkidaten ahalmenak erabiliz, honako hau

EBAZTEN DUT

Lehenengoa. Onestea salgaiak eta bidaiariak errepide bidez garraiatzeko zenbait ibilgailuren gidarien hasierako prestakuntzaegiaztatzen duen Gidarien Gaitasun Agiria (GGA) eskuratzeko probaren behin betiko emaitzak, zeinak eranskinean jaso baitira. Azterketa hori 2018ko azaroaren 30ean egin zen, Arabako Lurralde Historikoan.

Bigarrena. Agintzea ebazpen hau ALHAOn argitara dadila, eta behin betiko emaitzen zerrenda https://www.araba.eus web orrian.

Ebazpen honek ez du agortzen administrazio bidea eta, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 112.1 eta 121. artikuluetan ezarritakoaren arabera, gora jotzekoerrekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko foru diputatuari hilabeteko epean, hura ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Gasteiz, 2018ko abenduaren 14a

Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren zuzendaria

María Ángeles Gutiérrez Ondarza

GGA LORTZEKO EMAITZEN BEHIN-BETIKO ZERRENDA SALGAIAK

NAN

EMAITZA

16279941N

Gai

32819834F

Gai

44678065J

Ez Gai

44678556K

Ez Gai

44689703J

Gai

53983912Z

Ez Aurkeztua

53984981W

Gai

58026375C

Ez Gai

58030118Z

Gai

58032541E

Ez Gai

58061478W

Ez Gai

58062337X

Gai

71043409C

Ez Gai

72733497E

Gai

72757459H

Ez Gai

72828968C

Gai

72831924D

Ez Gai

72840633R

Ez Gai

76942023P

Gai

X1319607M

Gai

X2333881W

Ez Gai

X3005052X

Ez Gai

X3005076B

Gai

X5984940H

Gai

X6003711K

Ez Aurkeztua

X6148785B

Ez Aurkeztua

X6183097F

Ez Gai

X6792131R

Ez Gai

X7102945Q

Gai

X7130815X

Ez Gai

X7683618P

Gai

X7763517M

Gai

X9486067Q

Ez Gai

X9864950C

Ez Gai

Y0267969X

Ez Gai

Y2781451Y

Ez Gai

Y3330663R

Ez Gai

Y5666954K

Gai

GGA LORTZEKO EMAITZEN BEHIN-BETIKO ZERRENDA BIDAIARIAK

NAN

EMAITZA

11911667J

Gai

16284489Y

Gai

34097884Q

Gai

34635372V

Gai

44689081N

Gai

52359968P

Gai

72721422E

Ez Gai

72722134K

Gai

72727261L

Gai

72729625Z

Ez Gai

72737615T

Gai

72745359Q

Gai

72748819A

Gai

72755622K

Gai

72825577X

Gai

72845773N

Gai

X8403792Y

Ez Gai