Sarbidea
Sesioa hasi
Izena eman
Hizkuntza
Gaztelania
Arabako Foru Aldundia
Enplegu Publikoaren Eskaintzak
Oraingo eta Amaituriko eskaintzak
Emaitzen kontsulta
Izen-emateak kontsultatzea
Aldi Baterako Lanerako Poltsak
Egiten ari den prozedura
Amaituriko prozedurak
Indarrean dauden poltsak
Indarrean dauden arauak
Emaitzen kontsulta
Izen-emateak kontsultatzea
ALHko Foru Sektore Publikoa
Deialdiak
ALHko Toki Administrazioa
Deialdiak
Harpidetu gure buletinetara
 
Atal honetan enplegu publikoaren eskaintzak aurkezten ditugu: alde batetik, Arabako Foru Aldundiarenak berarenak; bestetik, Foru Sektore Publikoarenak eta Arabako Toki Administrazioenak, ALHAOn (Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean) argitaratu badira. 

 BERRITASUNAK
 OHARRA
Webgune honetan argitaratzen diren datu pertsonalek aukeraketa prozesuez interesa dutenei informazioa emateko helburua dute. Debekaturik dago haiek euskarrira deskargatzea eta ondoren edozein eratan lantzea. (Ikusi Datuak Babesteko Arautegi Orokorra, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Arautegia, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babestu eta eskubide digitalak bermatzekoa.)