Documento

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 902/2016 Erabakia, abenduaren 20koa, onartzen duena 2017an Arabako lurralde historikoko kuadrillei eta Trebiñuko udalei euskararen arloan laguntza teknikoa eskain­tzeko dirulaguntzetarako deialdia, urriaren 6ko 55/2016 Foru Dekretuak, lehiaketa bidez ematen diren dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak onartzen dituenak, aratuko duena
Argitaratuta: 2017/01/09eko 3. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2017-3-4671

Arabako Foru Aldundiaren Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, 2017ko ekitaldirako bere helburuen artean, aurreikusita dauka Arabako Lurralde Historikoko kuadrillei eta Trebiñuko udalei laguntza ekonomikoa ematea, Araban euskara normalizatzeko programak burutzeko teknikariak kontrata ditzaten.

Horretarako, beharrezkoa da sailak ematen dituen laguntza egokien xede diren kultura ekimenak arautzeko berariazko markoa ezartzea.

Aginduzko txostenak aztertu dira.

Horregatik, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuak hala proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako bileran gaia aztertu ondoren, hau

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Dirulaguntzen deialdi publikoa onartzea, Arabako Lurralde Historikoko kuadrillei eta Trebiñuko udalei euskararen arloan laguntza teknikoa emateko 2017ko ekitaldian; gehieneko zuzkidura 233.000 euro izango da, eta honek arautuko du deialdia: Diputatuen Kon­tseiluaren urriaren 6ko 55/2015 Foru Dekretua (ALHAO, 123. zk., 2015eko urriaren 21ekoa), onartu zituena Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren eskumen esparruan lehiaketa bidez emango diren dirulaguntzei aplikatuko zaizkien oinarri orokor arautzaileak.

Bigarrena. Erabaki honen bidez araututako dirulaguntzak, 233.000 euroko zenbatekoaz, Arabako Foru Aldundiaren 2017rako aurrekontu antolamenduko 70.1.07.78.00.465.00.01 partidaren kontura ordainduko dira.

Hirugarrena. Euskararen Foru Zerbitzuaren proposamena aztertuta, organo eskudunak bidezko den ebazpena hartuko du; horretarako, gehienez ere, sei hilabeteko epea izango du deialdia ALHAOn argitaratzen denetik. Epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Laugarrena. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio bideari. Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 123. artikuluan xeda­tzen duenaren arabera, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Diputatuen Kontseiluari hilabeteko epean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, edota zuzenean administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurka egin dakioke bi hilabeteko epean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, dagokion administrazioarekiko auzietarako epaitegian, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duenak, 46.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Bosgarrena. Laguntza eman edo ukatzen duen ebazpenaren berri emango zaie eskatzaileei, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 42. eta 43. artikuluetan aurreikusten dituen moduetan.

Seigarrena. Deialdi hau ALHAOn argitaratzea.

Zazpigarrena. Deialdiaren behin betiko ebazpena baldintza etengarri honen mende dago: Arabako Foru Aldundiaren 2017rako aurrekontu antolamenduan kreditu egokia eta nahikoa izatea.

Gasteiz, 2016ko abenduaren 20a

Diputatu nagusia

Ramiro González Vicente

Euskara, Kultura eta Kirol diputatua

Igone Martínez de Luna Unanue

ERANSKINA

INARRIAK

Lehenengoa. Xedea eta helburua

Deialdiaren helburua da 2017ko ekitaldirako dirulaguntzak ematea lehiaketa bidez, Arabako Lurralde Historikoko kuadrillei eta Trebiñuko udalei euskararen arloan laguntza teknikoa eskaintzeko, Diputatuen Kontseiluaren urriaren 6ko 55/2015 Foru Dekretuak, onartu zituenak Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren dirulaguntzakarautzen dituzten oinarri orokorrak, xedatutakoaren esparruan, helburu batekin; hain zuzen ere, nola Arabako Lurralde Historikoan hala Trebiñun euskara normalizatzeko programak burutzea.

Bigarrena. Aurrekontu egozpena

Erabaki honek arautzen dituen dirulaguntzak Arabako Foru Aldundiaren 2017ko aurrekontuaren barruan horretarako bideratuko den aurrekontu partidaren kontura ordainduko dira.

Behin betiko ebazpena baldintza etengarri baten mende dago; hain zuzen ere, hitzarmen gaiak eragindako gastuei aurre egiteko, Arabako Foru Aldundiaren 2017ko aurrekontuan kreditu egoki eta nahikoa izatearen mende.

Hirugarrena. Elkarte eta/edo erakunde onuradunak eta kanpoan geratuko direnak

Erakunde hauek izan daitezke onuradunak:

a) Gasteizko Kuadrilla izan ezik, Arabako Lurralde Historikoko beste kuadrilla guztiak.

b) Trebiñuko udalak.

Deialditik kanpo geratzen dira Diputatuen Kontseiluaren urriaren 6ko 55/2015 Foru Dekretuak, onartu zituenak Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren dirulaguntzakarautzen dituzten oinarri orokorrak, bere hirugarren klausulan zehaztutako egoeretan aurkitzen diren elkarteak.

Laugarrena. Diruz lagundu daitezkeen programak

1. Euskararen ezagutza eta erabilera sustatzen dituzten programak garatzeko, euskara teknikariak kontratatzea diruz lagundu daiteke.

Kuadrillei gagozkiela, kontratatutako euskara teknikari horiek martxoaren 31ko 10/1998 Foru Araua, Arabako Foru Administrazioan eta Arabako Lurralde Historikoan euskararen erabilera normalizatzekoa, aplikatzearen ondorio diren zereginak izango dituzte eginkizun nagusi.

Besteak beste, euskara teknikariaren funtzioak honako hauek izango dira:

a) Euskararen erabilera sustatzen eta indartzenlaguntzea Kuadrillako udal guztiei, Trebiñuko udalei, euren menpeko diren egiturei eta helbidea udal horietan duten elkarteei. Halaber, euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea, berariaz hori eskatzen duten ALHko eta Trebiñuko Konderriko ekonomia eragileen artean.

b) Itzulpenzerbitzuaeskaintzea, berariaz hori eskatzen duten ekonomia eragileei, betiere Kuadrillako edo Trebiñuko Udaleko teknikariak egin duen plangintzaren eta dauzkan baliabideen arabera.

c) ESEParen 2017ko Kudeaketa Plana egitea, udaletako teknikarien koordinazioaren eta lankidetzaren bidez.

d) ESEParen Kudeaketa Planean jasotako jarduera eta programak gauzatzenlaguntzea.

e) Zein administrazio publikotan jardun behar diren, haien Erabilera Plana garatzea.

f) Kasuan kasuko kuadrillan edo udalerrian sortzen den Euskara Batzordeadinamizatzea.

Euskara teknikarien sareak funtzionamendu ona izan dezan honako hauek izango dira kontuan:

- Euskara teknikarien sarea, ahal dela hilean behin eta beharrezkoa den guztietan bilduko da AFAko Euskararen Foru Zerbitzuarekin, jarduerak koordinatzeko, teknikariek bere lan plangintzan aurreikusitako programak nola gauzatzen ari diren ezagutarazteko eta euskara teknikarien sareko lan taldeen egitekoak egin, garatu eta koordinatzeko.

- Nola Arabako Foru Aldundiak hala Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak soziolinguistikaren arloan, bai 2017ko ESEParen Kudeaketa Plana egiten laguntzeko bai kasuan kasuko administrazioen erabilera planak garatzeko, antolaturiko prestakuntza saioetan parte hartuko du euskara teknikarien sareak.

- Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren ordezkariak kuadrilla bakoitzeko ordezkariekin eta Trebiñuko Udalekoekin urtean behin, behintzat, bilduko dira, nola kuadrillan hala haien jardun esparruko udaletan aurreikusitako programak aztertu eta nola gauzatzen ari diren ebaluatzeko.

Plan horietan jasotzen diren ekintzak eta eremuak Euskara SustatzekoEkintza Planean (ESEP) ageri dira, zeina Eusko JaurlaritzarenKontseiluak 2012ko uztailaren 24an onartu baitzuen, eta Eusko Legebiltzarrak, berriz, 2012ko irailaren 11n.

2. Xedapen honen babesean kontratatutako pertsona ez da azpikontratuduna izango. Pertsona hori honako hauetakoren batek kontratatuko du:

- Kuadrillak. Kuadrillako, gehienez, lanaldi osoz jardungo duen pertsona bat kontratatu ahal izango da.

- Trebiñuko udalek. Gehienez, lanaldi erdiz jardungo duen pertsona bat kontratatu ahal izango da.

Euskara teknikaria 2017an kontratatzeak eragindako gastuak diruz lagundu ahalko dira; hau da, soldata eta Gizarte Segurantza. Dirulaguntza horretatik at gelditzen dira aparteko gastuak, hala nola, kalte-ordainak, bidaia edo kilometraje ordainak eta antzekoak.

3. Arabako Lurralde Historikoan edo, hala badagokio, Trebiñun hizkuntza politika egokia aurrera eramateko adina trebakuntza profesionala izan beharko dute euskara teknikariek. Horretarako, ezinbestekoa izango da teknikariek, gutxienez, IVAPen 3. hizkuntza eskakizuna edo baliokidea egiaztatuta edukitzea eta diplomaduna izatea. Lanpostuari dagokion titulazio egokia izatea baloratuko da, baita antzerako lanetan erakutsitako eskarmentua ere.

4. Teknikariak kontratatzeko ez da zertan ezinbestean enplegua sortu.

Bosgarrena. Eskaerak aurkeztea

1. Eskaerak, eranskinean ageri den eredua baliatuz eginak, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Euskararen Foru Zerbitzura bidaliko dira.

2. Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztuko dira:

- Euskara teknikaria kontratatzeak eragindako kostua, kontzeptuka xehatuta: soldatak eta Gizarte Segurantza.

- Kuadrillako ESEParen 2017ko Kudeaketa Plana.

- Kuadrillaren Erabilera Plana eta hura indarrean daukaten Kuadrillako udalena.

- Kuadrillaren eta Kuadrillako udalerrien 2017ko euskara aurrekontua, erakundeka xehakatuta.

- Honako hauek egiaztatzen dituzten agiriak:

* Erakundearen organo eskudunak eskaera baimentzeko eta gastuaren zati bat finantzatzeko hartutako erabakia.

* Kontratatutako edo kontratatu beharreko langileak IVAPen 3. hizkuntza eskakizuna edo baliokidea egiaztatuta eduki eta diploma edo baliokidea izatearen konpromisoa.

* Aurkeztutako ekimenak kudeatzeko dauden baliabideak: giza baliabideak, baliabide materialak eta azpiegiturak.

* Kontratatuko den euskara teknikariak izango duen urteko lan plangintzaren lehentasunak eta hari esleituko zaizkion lanak.

Eskaerek ez badituzte betetzen adierazi diren baldintzak, Euskara, Kultura eta Kirol Sailak interesdunei hamar egun emango dizkie akatsak konpondu edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Hala egiten ez bada, eskaera artxibatu eta eskaeran atzera egin dutela esan nahiko du.

Eskaerak, eranskinean ageri den eredua baliatuz eginak, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Euskararen Foru Zerbitzura bidaliko dira.

Seigarrena. Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea hogeita hamar egun naturalekoa izango da, deialdi hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Zazpigarrena. Prozeduraren instrukzioa eta balorazio irizpideak

1. Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Euskararen Foru Zerbitzuak izango du prozeduraren instrukzioa egiteko eskumena.

2. Laguntzaren zenbatekoa euskara teknikaria kontratatzeak eragindako gastuaren ehuneko 80 izango da. Muga 43.080 euro izango da onuradun bakoitzeko.

3. Emaitzen kopurua deialdiaren diru zuzkidura baino handiagoa bada, jaso beharreko dirulaguntzaproportzio berean hainbanatuko da, dirulaguntza deialdiaren aurrekontu baliabideetara egokitzeko.

Zortzigarrena. Ebazpena

1. Eskaerak balorazio batzorde batek aztertuko ditu. Batzorde horren lehendakaria Euskara, Kultura eta Kirol zuzendaria izango da, eta honako hauek mahaikide: Euskararen Foru Zerbitzuaren burua eta Euskara, Kultura eta Kirol Zuzendaritzariatxikitako bi teknikari. Euskara, Kultura eta Kiroleko Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuaren burua izango da idazkaria, eta horrek hitza izango du, baina ez botorik.

Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, egoki iruditzen zaion kasuetan, datuak edo argibideak eskatu ahal izango ditu aurkeztu diren agiriei buruz; eta, eskaera horiei ez bazaie erantzunik ematen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, aurreikusitako epeen barruan gerta liteke espedientea atzeratzea, eta are artxibatzea ere.

Aurkeztutako eskaerak deialdian ezarritako irizpideen arabera erkatu ondoren, balorazio batzordeak txostena egingo du ebaluazioaren emaitza zehaztuz.

2. Eskatzaileei ez zaie eskainiko entzunaldiko izapiderik, haiek aurkeztutako gertaerak eta agiriak besterik ez direlako aintzat hartuko ebazpenean.

3. Organo eskudunak eman beharreko ebazpena emango du, Euskararen Foru Zerbitzuak proposatuta, sei hilabeteko epean gehienez ere, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, esan nahiko du eskaera ezetsi egin dela.

4. Esleipen ebazpenean, dirulaguntza nori eman zaion zehaztu behar da, eta berariaz adierazi behar da gainerako eskaerak ezetsi egin direla.

5. Dirulaguntza eskaerari baiezkoa eman bazaio, ebazpenean datu hauek agertuko dira: dirulaguntzaren zenbatekoa, ordaintzeko modua, laguntzaren xede den programa edo jarduera, aurkeztu beharreko agiriak eta zer baldintzatan ematen den. Gainera, ebazpena onuradunei jakinaraziko zaie bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 42. eta 43. artikuluetan xedatutakoarekin.

6. Hainbanaketa aplikatzearen ondorioz gutxituz gero jasotzekoa den dirulaguntza, eta urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzenak, 25. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, onuradunari eskaera berriro egitea eskatu ahal zaio, konpromisoak eta baldintzak egokitu ditzan eman dakiokeen dirulaguntzara.

7. Ebazpenak administrazio bidea amaitzen du; beraz, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen, administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioa arautzen duenaren, 46.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, haren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, administrazioarekiko auzietarako kasuan kasuko epaitegietan. Horretarako, bi hilabete izango dira, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

8. Zuzenean aurka egin ezean, nahi izanez gero errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio ebazpena eman duen organoari, hilabeteko epean, hura jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 123. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Bederatzigarrena. Emandako dirulaguntzak ordaintzea eta justifikatzea

1. Aldez aurreko eta konturako ordainketak egin ahal izango dira, foru arauetan ezarritakoaren arabera.

2. Ordainketa honela egingo da:

- Emandako dirulaguntzaren ehuneko 60, "justifikatu beharreko aurrerakin" gisa, ebazpena ematen den egunetik bertatik aurrera ordainduko da.

- Gainerakoa ordainketa bakarrean ordainduko da, egindako gastuak, behar bezala zerrendatuta, justifikatu ondoren, aurreko paragrafoan aipatutako "aurrerakina" kenduta.

Dirulaguntzen justifikazioa egin beharko da Diputatuen Kontseiluaren urriaren 6ko 55/2015 Foru Dekretuaren, Euskara, Kultura eta Kirol Sailak emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak onartzen dituenaren, hamargarren klausulan ezarritakoaren arabera.

Gastu guztiak 2017ko abenduaren 29 baino lehen justifikatuko dira. Horretarako, honako agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Kuadrillaren eta/edo Kuadrilla edo Trebiñuko enklabea osatzen duten udal bakoitzaren ESEParen 2017ko Kudeaketa Planaren memoria.

b) Kuadrillaren eta/edo kasuan kasuko udalaren Erabilera Planaren memoria.

c) Euskara normalizatzeko lana sustatzen duten Arabako Lurralde Historikoko Kuadrilletako edo Trebiñuko toki erakundeetako gizarte eragileen artean egindako koordinazio bileren akten zerrenda eta haien laburpena; baita kuadrilla bakoitzaren edo Trebiñuko udal bakoitzaren ordezkarien eta Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren ordezkarien artean hilean behin egindako jarraipen bileren akta ere.

Gainerako agiriez gain, kuadrillek eta Trebiñuko udalek honako hauek aurkeztuko dituzte:

- Euskara teknikari lanetarako kontratatutako pertsonaren nominaren eta Gizarte Segurantzaren TCen jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak.

- Euskara teknikariaren lan kontratua.

- Euskara teknikariak IVAPen 3. hizkuntza eskakizuna edo baliokidea duela eta diplomaduna dela egiaztatzen duten agiriak; baita titulazio akademikoa ere (lehenago ez badira aurkeztu, edo aldaketaren bat egon bada).

Dirulaguntzajustifikatzeko aurkeztutako gastuak ordaindu izana frogatzen ez bada, justifikatu beharreko aurrerakin gisa ordainduko da dirulaguntza.

2018ko otsailaren 23a baino lehen aurkeztu beharko dira dirulaguntzajustifikatzen duten gastuak ordaindu direla egiaztatzen duten agiriak; baita Kuadrillaren edo Trebiñuko Konderriko udalen euskara aurrekontua zenbateraino bete den adierazi ere.

Hamargarrena. Dirulaguntzen bateraezintasuna

Dirulaguntzakarautzen dituzten oinarri orokorretan ezarritakoa gorabehera, deialdi honetan emandako dirulaguntzak bateraezinak izango dira Arabako Foru Aldundiaren beste sail batzuetatik edo haiei atxikitako erakundeetatik jasotako dirulaguntzekin, nola eta ez dituzten baimendu bi erakundeek batera.

Beste administrazio batzuek zein nazioko edo nazioarteko beste erakunde publiko edo pribatuek emandako beste dirulaguntzabatzukjasotzea onartu ahal izango du deialdiak, baldin eta dirulaguntzaren zenbatekoa, bera bakarrik edo beste dirulaguntzabatzuekin batera, ez bada diruz lagundutako jarduera baino gehiago edo ez badu eragiten eskatutako finantzazioa jaisterik, hala badagokio, diruz lagundutako jarduera aurrera ateratzeko.

Hamaikagarrena. Publizitatea

Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da, eta ahaleginak egingo dira hedabideetan ahalik eta zabalkunde handiena izan dezan.